• notifications1
  • menü

Bugün : 23 Nisan 2021 Cuma

Bkü Yönetmeliği - Bayi Ve Toptancı Ile İlgili Hükümler (Bayi, toptancı ve depo yer değişikliği) (Rev. 13.02.2019)

 

MADDE 21

(1) Bayi veya toptancının izin verilen adresten farklı bir adrese taşınması durumunda, faaliyetin sonlandırılacağı il müdürlüğüne taşınma işleminin gerçekleştirileceği tarihten on beş gün önce başvuru yapılması zorunludur.

 

(2) Aynı il sınırları içerisinde bulunan farklı bir adrese taşınılması durumunda, taşınılacak adres ile ilgili, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler ile daha önce verilmiş olan Bitki Koruma Ürünleri Bayi İzin Belgesi veya Bitki Koruma Ürünleri Toptancı İzin Belgesi aslını içeren dilekçe ile il müdürlüğüne başvuru yapılır.

 

(3) İkinci fıkrada belirtilen durumda, eski izin belgesi Bakanlık tarafından oluşturulan bayi ve toptancıların kayıtlı olduğu sistem kullanılarak iptal edilir. Yeni adres bilgileri dikkate alınarak 13 üncü ve 14 üncü madde kapsamında il müdürlüğünce yapılacak kontrol sonucunun uygun olması halinde aynı sistem kullanılarak yeni adres için düzenlenen izin belgesi bayi veya toptancıya verilir.

 

(4) Farklı il sınırları içerisinde bulunan bir adrese taşınılması durumunda, Bakanlık tarafından oluşturulan bayi ve toptancıların kayıtlı olduğu sistem kullanılarak yer değişikliği gerekçesi ve yeni taşınılacak il adı belirtilerek daha önce verilmiş olan belge faaliyetin sonlandırılacağı il müdürlüğünce iptal edilir.

 

(5) Farklı il sınırları içerisinde bulunan bir adrese taşınılması durumunda, taşınılacak adres ile ilgili, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeleri içeren dilekçe ile faaliyette bulunulacak ilin il müdürlüğüne, en geç bir ay içerisinde başvuru yapılması zorunludur.

 

(6) Yer değişikliği talebinde bulunan bayi veya toptancılar, yer değişikliği işlemlerini dört ay içerisinde tamamlamamaları durumunda, izin belgeleri ikaza gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır.

 

(7) Bayi veya toptancılar yer değişikliği yaptıktan sonra 6 ay süre ile yeniden yer değişikliği yapamazlar.

 

(8) Bitki koruma ürünlerinin depolanması amacıyla Bitki Koruma Ürünleri Depo İzin Belgesi verilmiş olan deponun kapatılması veya farklı bir adrese taşınması durumunda, depolama faaliyetinin sonlandırılacağı il müdürlüğüne kapatma veya taşınma işleminin gerçekleştirileceği tarihten on beş gün önce başvuru yapılması zorunludur.

 

Bayi ve toptancılıktan vazgeçme

MADDE 22

(1) Bitki koruma ürünü bayi veya toptancı izin belgesine sahip olanlar, bayi veya toptancı faaliyetinden vazgeçmek istemeleri durumunda, faaliyetin yapıldığı ilin il müdürlüğüne, ekinde daha önce verilmiş olan izin belgesinin aslının yer aldığı bir dilekçe ile müracaat etmek zorundadırlar.

 

(2) Bayi veya toptancılıktan vazgeçenlerin izin belgesi, belge sahibi bayi veya toptancı tarafından herhangi bir bitki koruma ürünü satışının yapılmaması şartıyla il müdürlüğünce iptal edilir.

 

Bayi veya toptancı faaliyetine ara verme

MADDE 23

(1) Bitki koruma ürünü bayi veya toptancı izin belgesine sahip olanlar, hastalık ve sair mazeretlere istinaden bitki koruma ürünü satışına ara vermek istemeleri durumunda; Bakanlıkça verilmiş olan bitki koruma ürünü bayi veya toptancı belgesi ile birlikte faaliyetlerine ara verme nedeni ve talep edilen süreyi gösteren bir dilekçe ile il müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar.

 

(2) Bayi veya toptancıda herhangi bir bitki koruma ürünü satışının olmayacağının garanti altına alınması şartıyla il müdürlüğünce belirlenen sürelerde bayi veya toptancı izin belgesi askıya alınır.

 

(3) Bayi veya toptancının il müdürlüğünce belirlenmiş süre tamamlanmadan veya tamamlandıktan sonra faaliyetine devam etmek istemesi durumunda; bu Yönetmelikteki bayi veya toptan satış yerlerinde aranan şartlar yönüyle yapılacak kontrol sonucuna göre, bitki koruma ürünü bayi veya toptancı belgesi iade edilir veya herhangi bir adres değişikliği halinde belge bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yenilenir.

 

(4) Bitki koruma ürünü bayi ve toptancı izin belgesine sahip olanların hastalık ve sair mazeretlere istinaden bitki koruma ürünü satışına ara vermek istemeleri durumunda bayi veya toptancı izin belgesinin il müdürlüğünce askıya alınma süresi en fazla 5 yıldır.

 

Bayi veya toptancının devri ve ölüm

MADDE 24

(1) Bitki koruma ürünleri toptan veya perakende satış yetkisine sahip bayi veya toptancılar Bakanlıkça uygun görülmüş adresteki satış yerinin, gerekli devir sözleşmesinin yapılması ve il müdürlüğünün bilgisi ve uygun görmesi halinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bitki koruma ürünleri toptan veya perakende satış yetkisine sahip başka bayi veya toptancıya devri yapılabilir.

 

(2) Bitki koruma ürünleri toptan veya perakende satış yetkisine sahip kişinin ölümü halinde belge sahibi kişinin kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu en geç bir ay içinde il müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

 

(3) Kanuni mirasçıların, yetki belgesi sahibi kişinin faaliyetini devam ettirmek istemeleri durumunda yetki sahibi kişinin ölüm tarihinden başlamak üzere en geç 3 ay içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bitki koruma ürünleri toptan veya perakende satış yetkisine sahip olabilecek bir kişiyi sorumlu yönetici olarak çalıştırmak şartıyla bitki koruma ürünleri satışı yapabilirler.

 

Unvan ve sorumlu yönetici değişikliği

MADDE 25

(1) Bayi veya toptancıda unvan veya sorumlu yönetici değişikliği durumunda;

a) Unvan değişikliği için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen bilgi ve belgeleri,

b) Sorumlu yönetici değişikliğinde bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen bilgi ve belgeleri, içeren dilekçe ile il müdürlüğüne en geç 1 ay içerisinde başvuru yapılması zorunludur.

 

(2) Değişikliğin il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde yeni unvan veya sorumlu yönetici değişikliği yapılarak belge numarası ve tarihi aynı kalmak koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan sistem kullanılarak yenilenen belge il müdürlüğünce iki nüsha olarak düzenlenir.

 

(3) İl müdürlüğünce onaylanan belgelerin birinci nüshası ilgiliye verilir, diğer nüshası ise il müdürlüğünce muhafaza edilir.

 

Bayi ve toptancıların çalışma düzeni

MADDE 26 – (1) Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancıları haftanın en az beş günü satış yerlerini açık tutmak zorundadırlar.

 

 

Bayi ve toptancıda çalışanların çalışma kıyafeti

MADDE 27 – (1) Bitki koruma ürünü bayi veya toptancılarında görevli her çalışanın çalışma esnasında beyaz önlük giymesi ve bu kıyafetlerin göğüs cebi üzerinde ad ve soyadı belirtilmesi zorunludur.

 

Yetkili kişinin bayide bulunma zorunluluğu

MADDE 28

(1) Bitki koruma ürünlerinin perakende satışının yapıldığı bayilerde sorumlu yöneticinin bilfiil bulunması gerekir.

 

(2) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlara uyulmaması ve ihmali nedeniyle oluşabilecek her türlü olumsuzluktan ve bayide yapılan satıştan kaynaklanacak her türlü yanlış ve hatalı işlemden bayi sorumludur.

 

(3) Hastalık ve sair mazeretlerle sorumlu yöneticinin 24 saatten fazla süreyle bayiden ayrılmak zorunda kalması durumunda bayinin il veya ilçe müdürlüğüne bir yazıyla bilgi vermesi zorunludur. Ayrılış süresinin on beş güne kadar devam etmesi durumunda il veya ilçe müdürlüğünün bilgisi dahilinde işyerinin kapalı tutulması ve herhangi bir bitki koruma ürünü satışının yapılmaması gerekir.

 

Bayi veya toptancı ile ruhsat sahibi firmada bulunması gereken bilgi ve belgeler

MADDE 29

(1) Bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalarda satışı yapılan bitki koruma ürünleri ile ilgili stok, satış, iade, satış iptal, ihracat, ihracat iptal, mal devir, mal devir iptal gibi işlemler ile miadı dolma, çalınma, bozunma ve benzeri nedenlerle vasfını yitirmiş bitki koruma ürünlerinin deaktivasyon işlemlerini içeren fatura ve benzeri bilgi ve belgelere ait kayıtlar anında ulaşılabilecek şekilde tutulur. Bu kayıtlar denetimlerde istenilmesi halinde sunulmak üzere beş yıl süre ile saklanır.

 

(2) Bayi veya toptancılarda 1 inci sayfası beyaz, 2 nci sayfası sarı renkli olan 100 koçandan oluşan il müdürlüklerince Ek-6’da belirtilen örneğe göre bastırılmış ve her sayfası il müdürlüklerince onaylanmış olan Bitki Koruma Ürünleri Bayi Kontrol Defteri veya Ek-7’de belirtilen örneğe göre bastırılmış Bitki Koruma Ürünleri Toptancı Kontrol Defteri bulundurulur.

 

(3) Bayi veya toptancılarda, sorumlu yönetici ile çalışan diğer kişilere ait kişisel bilgiler ve bu kişilerin bu işte çalışmalarında herhangi bir sakınca olmadığına dair alınmış sağlık raporu ve her yıl en az bir kez yapılmış sağlık kontrolü bilgileri anında ulaşılabilecek şekilde tutulur. Bu bilgiler denetimlerde istenilmesi hâlinde sunulmak üzere beş yıl süre ile saklanır.

 

(4) Bayi veya toptancılarda Bakanlık tarafından yayımlanan tamimler, alınan kararlar ve ilgili mevzuat bulundurulur.

 

(5) Bayi veya toptancılarda, bitki koruma ürünlerinin kimden alındığını ve kime satışının yapıldığını gösteren fatura bilgileri ile iade edilen bitki koruma ürünlerine ait fatura ve benzeri bilgi ve belgeler anında ulaşılabilecek şekilde tutulur.

 

(6) Bitki koruma ürünü ruhsat sahibi firmalarda, bitki koruma ürünlerinin imalat ve ithalat kayıtlarını gösteren fatura ve benzeri bilgi ve belgeler anında ulaşılabilecek şekilde tutulur.

 

Bayi veya toptancı ismi, levhası ve vitrini

MADDE 30

(1) Bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satış yerlerinde, satış yerinin görülebilir cephelerinden en az birine ve satış yeri olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, bitki koruma ürünleri bayisinin veya toptancısının Bakanlık kayıtlarındaki adını gösterir levha veya yazı konulur.

 

(2) Bitki koruma ürünleri perakende satış yerlerinde satış yerinin dış cephesine, kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla özellikleri ve renkleri Ek-8’de yer alan örneğe göre hazırlanmış “Bitki Koruma Ürünleri Bayisi” ışıklı levhası konulur.

 

(3) Bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satış yerlerinin ön vitrinlerine içi dolu herhangi bir bitki koruma ürünü ambalajı konulmaz.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Sahin Erdogan

(5 ay önce )

Eskiden Il mudurluklerine muhafaza icin birakilan belegelerimiz uzerinden 1 ay gecti diyerek iptal edilmisdi.bizim bu belgelerimizi yeniden almamiz gerekmezmi.yada nasil alabiliriz

Güvenlik Kodu : 85501

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 11

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 11

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 11 S1 - Bir zararlı popülasyonunun, %50 sinin ölümüne sebep olan öldürücü doz miktarına ne ad verilir? A) LC50 B) LD50 C) MRL D) Kodeks S2 - Bitki Koruma Ürünü etiketlerinde bulunan zemi...

Zirai İlaç Bayilik Sınavı Konu Özetleri

Zirai İlaç Bayilik Sınavı Konu Özetleri

Facebook gurubumuzda bir üyemiz tarafından paylaşılan Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı çin hazırlanan ders notu özetinin tamamını sizlerle paylaşıyorum. Ders notunu beğenen arkadaşların konu hakkındaki yorumlarını bek...

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2012

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2012

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2012 S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri perakende satışının yapılacağı yerlerde aranan şartlardan değildir? A) Satış yerleri, en az yirmi metrekare büyüklüğünde olmalıdır. B) ...

Bkü Yönetmeliği - Yetki Ve Sorumluluklar

Bkü Yönetmeliği - Yetki Ve Sorumluluklar

Bkü Yönetmeliği - Yetki ve Sorumluluklar - (Rev. 13.02.2019) Bayilerin yetki ve sorumlulukları MADDE 17 (1) Bitki Koruma Ürünleri Bayi İzin Belgesine sahip olan bayiler aşağıda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler: a) Bitki...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki ...

Zirai Mücadele Teknik Talimat Kitapları Pdf

Zirai Mücadele Teknik Talimat Kitapları Pdf

Zirai Mücadele Teknik Talimat Kitapları Cilt 1 - Tahıl Hastalıkları ve Zararlıları Cilt 2 - Endüstri - Süs - Yem Bitkileri Hastalıkları ve Zararlıları Cilt 3 - Sebze Hastalıkları ve Zararlıları Cilt 4 - Meyve-Bağ Hastalıkları ve Za...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından bir...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.774)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...