• notifications1
 • menü

Bugün : 23 Nisan 2021 Cuma

Bkü Yönetmeliği - Kontrol ve İdari Yaptırımlar - (Rev. 13.02.2019)

 

Kontrol 

MADDE 34

(1) Bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarının kontrolü il müdürlüğü ve yetki verilmesi durumunda ilçe müdürlüğünce yapılır.

 

(2) İlçe müdürlüğüne kontrol yetkisi verilmesi durumunda, ilçe müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemler ile o ilçede faaliyet gösteren bayi ve toptancılar il müdürlükleri tarafından belirli dönemlerde kontrol edilir.

 

(3) İhtiyaç durumunda il içi veya iller arası görevlendirme yapılarak çapraz kontroller yapılır.

 

(4) Bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarında yapılan kontrollerde tespit edilen eksiklikler kontrol defterine yazılır ve imzalanır.

 

(5) Kontrol yapılırken, daha önceki kontrollerde tespit edilerek kontrol defterine yazılan eksikliklerin giderilip giderilmediği öncelikle aranır.

 

(6) Yapılan kontrollerde bayi veya toptancının sağlık durumunda bu işi yapmasına engel teşkil edecek değişiklikler olduğunun görülmesi halinde yeni sağlık raporu istenir.

 

(7) İlçe müdürlükleri tarafından yapılan kontrollerle ilgili bilgi ve belgeler ile hazırlanan raporlar her ay sonunda il müdürlüğüne gönderilir.

 

(8) Bitki koruma ürünlerinin satış yerleri ile ilgili yapılan kontroller sonucunda Ek-9’da yer alan Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancı Denetim Raporu bilgileri il müdürlüklerince, Genel Müdürlük tarafından

oluşturulan web tabanlı programa her ayın sonunda bir kez olmak üzere kayıt yapılır.

 

(9) Gerekli görülen durumlarda, il ve ilçe müdürlükleri ile bayi, toptancı, ruhsat sahibi firma ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarının kontrolü Genel Müdürlükçe yapılır.

 

Kontrol zamanı ve şekli

MADDE 35

(1) Bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile bunlara ait bitki koruma ürünü depoları, il ve ilçe müdürlüğünce yılda en az bir kez olmak üzere gerekli görüldüğü hallerde ve yeterli sıklıkta yerinde kontrol edilir.

 

(2) Ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depoları ise gerekli görüldüğü hallerde kontrol edilir.

 

(3) Bitki koruma ürünlerinin satış ve depolandığı yerlerin kontrolü bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yapılır.

 

Kontrollerde görevlendirilecek kişiler ve eğitim

MADDE 36

 (1) Bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarının kontrolü, Genel Müdürlük tarafından Ek-10’da yer alan Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı verilmiş en az bir kişinin yer aldığı iki kişilik kontrol ekibi tarafından yapılır.

 

(2) Yapılan denetimler sonucunda yaptırım kararı verilmiş ürünlere ilişkin toplatma, satış durdurma, yediemine alma, ürünlerin üreticisine iadesi gibi iş ve işlemlerde il veya ilçe müdürünün görevlendireceği teknik elemanlar da görev alabilir.

 

(3) Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı, Genel Müdürlük, il ve ilçe müdürlüklerinde sadece bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili kontrollerde görevli ziraat mühendisi, kimya mühendisi ve kimyager unvanına sahip teknik personele verilir.

 

(4) Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı verilmiş kişilerin emekli olması veya bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili kontrollerden farklı bir alanda görevlendirilmesi durumunda, en geç on beş gün içerisinde, Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı iade edilir ve Genel Müdürlükçe iptal edilir.

 

(5) Bakanlık tarafından gerekli görüldüğü zamanlarda, üçüncü fıkrada belirtilen unvanlara sahip il veya ilçe müdürlüğünde bitki koruma ürünlerinin satış yerlerinin kontrolünde görevlendirilecek personel için eğitim düzenlenir. Eğitim sonucunda eğitime katılan kişilere, uygun görülmesi durumunda, Genel Müdürlük tarafından Ek-10’da yer alan Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı düzenlenir.

 

(6) Uygulamalarda birlikteliği sağlamak, faaliyetleri değerlendirmek amacıyla Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı verilmiş olan kişiler için Bakanlıkça gerekli görüldüğü zamanlarda hizmet içi eğitim, değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenlenir.

 

(7) Bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarının kontrolünde, bitki sağlığı konusunda eğitim almış olan tekniker veya teknisyen unvanına sahip kişiler, kontrol yetkisi verilen personele yardımcı olmak üzere görev alabilir.

 

Kontrol görevlilerinin görev ve yetkileri

MADDE 37

(1) Bitki koruma ürünleri kontrol görevlisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

 • a) Bitki koruma ürünlerinin satış ve depolandığı yerlerin kontrolünü yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili birimlere sunmak.
 • b) Kontrol faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluk gerektiren faaliyetlerinin tespiti halinde, ilgili mevzuat gereği gerekli işlemleri yaparak durumu ilgili makamlara iletmek.
 • c) Görev alanına giren konularla ilgili inceleme, araştırma ve kontrol yapmak.
 • ç) Gerektiğinde kontrol edilecek olan ürünlerden numune almak.
 • d) Yürüttüğü kontrol görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri gizliliği saklı kalmak kaydıyla, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, kontrole konu olan diğer yerlerde inceleme ve araştırma yapmak.
 • e) Bitki koruma ürünlerini toptan veya perakende satan bayi veya toptancı ile bitki koruma ürünlerini piyasaya arz eden üretici veya dağıtıcının yapılan kontrol faaliyetini engellemesi durumunda, güvenlik güçlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde gerekli kontrolleri yapmak.
 • f) Yapılacak kontrollerde işin özelliği ve risk durumuna göre gerekli gördüğü durumlarda, ilgili Genel Müdürlük veya il müdürlüğü onayıyla, refakat etmek üzere konusunda gerekli bilgi ve mesleki tecrübeye sahip kişileri davet etmek, bunların görüş ve önerilerinden yararlanmak.
 • g) Kontrolün her aşamasında risk değerlendirmesi yapmak suretiyle risk derecesine göre gerekli işlemleri yapmak ve il müdürlüğünü bilgilendirmek.
 • ğ) Bitki koruma ürünlerinin satış ve depolama işlemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılıp yapılmadığını ve bu işlemlerle ilgili bütün bilgi, belge ve kayıtları kontrol etmek.

 

Kontrol görevlilerinin sorumlulukları

MADDE 38

 (1) Bitki koruma ürünleri kontrol görevlisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

 • a) Bakanlık tarafından verilen Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartını, kontrolden önce kontrol yapılacak yerdeki kişilere ibraz etmek.
 • b) Bitki koruma ürünlerinin satış ve depolandığı yerlerin kontrolünü yaparken görevini ilgili mevzuata uygun ve tarafsız olarak yürütmek.
 • c) Yapılan kontrollerde elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi, denetim işlemleri sonuçlanıncaya ve bu sonuçların ilgililere yazılı olarak tebliğine kadar  gizli tutmak.
 • ç) Yapılan kontrollerde tespit edilen ve tutanak ya da rapor ile kayıt altına alınmış iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • d) Görevinden ayrılması veya farklı bir birimde görevlendirilmesi durumunda en geç on beş gün içerisinde Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartını görev yaptığı ilin müdürlüğüne iade etmek.

 

İdari yaptırımlar

MADDE 39

(1) Bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yapılan kontrollerde uygulanacak yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir:

 • a) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 28 inci maddede belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı davrandığı tespit edilen bitki koruma ürünü bayileri, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususun tekrarı halinde bayilere, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
 • b) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k), (l), (m), (n) ve (ş) bentlerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayilerine, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
 • c) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde belirtilen hususa aykırı davrandığı tespit edilen bitki koruma ürünü bayilerine, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
 • ç) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k), (l) ve (o) bentlerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü toptancılarına, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
 • d) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde belirtilen hususa aykırı davrandığı tespit edilen bitki koruma ürünü bayileri ve 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen hususa aykırı davrandığı tespit edilen bitki koruma ürünü toptancıları ile 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen hususa aykırı davrandığı tespit edilen bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalara, Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
 • e) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (p), (r) ve (s) bentlerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayileri ile 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü toptancıları, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususun tekrarı halinde bitki koruma ürünü bayi veya toptancılarına, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
 • f) Bu Yönetmeliğin 9 uncu, 11 inci ve 30 uncu maddelerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayileri ile 10 uncu, 11 inci ve 30 uncu maddelerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü toptancıları, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususların düzeltilmesi için süre verilir. İkaz edilen hususların verilen süre sonunda düzeltilmemesi durumunda, bitki koruma ürünü bayi veya toptancılarının izin belgesi, il müdürlüğünce bir aydan az olmamak üzere ikaz edilen husus düzeltilinceye kadar askıya alınır.
 • g) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar için ilgili mevzuat dikkate alınarak işlem yapılır.
 • ğ) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalara, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
 • h) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalara, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
 • ı) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bentlerinde belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar için Kanunun 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır.
 • i) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayi veya toptancıları ile bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalara, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
 • j) Bu Yönetmeliğin 26 ncı ve 27 nci maddelerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayi veya toptancıları, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususun tekrarı halinde bayilere, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
 • k) Bu Yönetmeliğin 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelerinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayi veya toptancıları ile bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalara, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
 • l) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen kişilere, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
 • m) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen kişilere Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
 • n) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususların düzeltilmesi için süre verilir. İkaz edilen hususların süresinde düzeltilmemesi durumunda, bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmaların depo izin belgesi, il müdürlüğünce bir aydan az olmamak üzere ikaz edilen husus düzeltilinceye kadar askıya alınır.
 • o) Yapılan kontrollerde, kontrol görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olan, kontrol esnasında kontrol görevlilerinin yapacağı kontrolü sözlü veya fiili olarak yapılacak hareketlerle engelleyen bayi veya toptancıların belgeleri iptal edilir ve bu kişiler hakkında il veya ilçe müdürlüklerince savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
 • ö) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen kişilere, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
 • p) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayi veya toptancıları ile aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar ile toptancılara, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
 • r) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ve 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen hususlar ile bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayileri ile bitki koruma ürünü toptancılarına, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
 • s) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen hususlara aykırı davrandıkları tespit edilen üreticiler için ilgili mevzuat dikkate alınarak işlem yapılır.
 • ş) Yapılan kontrollerde, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde belirtilen hususlara aykırı davrandığı tespit edilen bayilerin ve 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde belirtilen hususlara aykırı davrandığı tespit edilen toptancıların belgeleri iptal edilir.

 

Yetki belgelerinin kaybolması ve/veya tahrip olması durumunda yapılacak işlemler

MADDE 40 – (1) Bayi veya toptancı izin belgesi ile bitki koruma ürünleri depo izin belgesinin herhangi bir nedenle kaybolması veya okunamayacak ve yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması durumunda, yetki sahibi kişinin söz konusu belgenin yenilenmesi talebiyle, faaliyetin yapıldığı ildeki il müdürlüğüne başvuru yapması gerekir. Bu durumda il müdürlüğünce belgeler yeniden düzenlenir.

 

Yetki belgelerinin iptali ile ilgili hükümler

MADDE 41

(1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesine sahip olanlarla ilgili;

 • a) Bakanlıkça yasaklanan veya kullanımı sonlandırılan bitki koruma ürünlerinin satışının yapıldığının tespit edilmesi,
 • b) İl veya ilçe müdürlüğüne bilgi vermeden adres değişikliği yapıldığının tespit edilmesi,
 • c) İl veya ilçe müdürlüğüne bilgi vermeden faaliyetin sonlandırıldığının tespit edilmesi,
 • ç) Sorumlu yöneticinin işten ayrılmış olmasına rağmen il müdürlüğüne bilgi verilmeden satış yapıldığının tespit edilmesi, durumunda bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi veya bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesi iptal edilir.

 

(2) Bu Yönetmeliğin 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelerine aykırı davrandığı tespit edilerek bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine göre idari para cezası uygulanmış bayi veya toptancıların, aynı takvim yılı içerisinde aynı hususun tekrarından dolayı ikinci kez idari yaptırım uygulanması gerektiren hallerde yetki belgesi iptal edilir.

 

(3) Bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre izin belgesi askıya alınan bayi veya toptancının, belgenin askıya alındığı tarihten itibaren en fazla bir yıl süre içerisinde askıya alma işlemine esas eksikliklerin tamamlanmaması durumunda bayi veya toptancı belgesi iptal edilir.

 

(4) Bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine göre depo izin belgesi askıya alınmış olan ruhsat sahibi firmanın, belgenin askıya alındığı tarihten itibaren en fazla bir yıl süre içerisinde askıya alma işlemine esas eksiklikleri tamamlamaması durumunda depo izin belgesi iptal edilir.

 

(5) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen durumların dışında bir takvim yılı içerisinde bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre iki kez idari para cezası uygulanmış bayi veya toptancıların, aynı takvim yılı içerisinde bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre üçüncü kez idari para cezası uygulanması gerektiren hallerde yetki belgesi iptal edilir.

 

(6) Birinci veya ikinci fıkraya göre bayilik veya toptancı izin belgesi iptal edilen bayi veya toptancılara dört yıl, üçüncü ve beşinci fıkralarına göre bayilik veya toptancı izin belgesi iptal edilen bayi veya toptancılara ise iki yıl sonra şartları taşımaları halinde yeniden bayi veya toptancı izin belgesi düzenlenir.

 

(7) Kendi isteği ile il ve ilçe müdürlüğüne başvuru yaparak bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi veya bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesi iptal edilen kişilerin yeniden bu belgeleri talep etmesi halinde bu Yönetmelikte bayi veya toptancı olabilecekler için belirtilen şartları yerine getirmesi halinde yeniden bayi veya toptancı izin belgesi verilir.

 

(8) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği yer değişikliği işlemlerini dört ay içerisinde tamamlamamaları nedeniyle bayi veya toptancı izin belgesi iptal edilen bayi veya toptancılara iki yıl sonra şartları taşımaları halinde yeniden bayi veya toptancı izin belgesi düzenlenir.

 

(9) Bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) ve (ş) bentlerine göre bayilik veya toptancı izin belgesi iptal edilen bayi veya toptancılara, yeniden bayilik veya toptancı izin belgesi düzenlenmez.

 

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

İdari yaptırımlarla ilgili işlemler

MADDE 42 – (1) Yediemine alınma işlemi, Ek-11’de bulunan Yediemin Tutanağı düzenlenerek kontrol görevlilerince gerçekleştirilir.

(2) Yediemine alınma işlemi;

 • a) Kaçak olarak ülkeye sokularak satışa sunulmuş olan,
 • b) Onaysız olarak satışa sunulan veya bulundurulan,
 • c) Onaysız yerde satışa sunulan,
 • ç) Resmi kontroller sonucu ruhsatına esas spesifikasyonundan farklı olduğu tespit edilen,
 • d) İlgili mevzuata aykırı etiket ile piyasaya arz edilmiş olan,
 • e) Karekod zorunluluğu bulunduğu halde karekodsuz olarak piyasaya arz edilmiş olan,
 • f) Bakanlıkça alınan karar gereği satış durdurma kararı alınmış olan,
 • g) Son kullanım tarihi geçmiş olan,
 • ğ) Sahte olduğu tespit edilen,
 • h) Bakanlıkça kullanımı sonlandırılmış olan, bitki koruma ürünleri için uygulanır.

 

(3) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izninin askıya alınması işlemi, kontrol görevlilerinin tuttuğu tutanağa göre il veya ilçe müdürlükleri tarafından yapılır.

 

(4) Bitki koruma ürünleri satış yetkisi askıya alınan bayi veya toptancıların bitki koruma ürünleri ile ilgili her türlü faaliyeti durdurulur. Bu süre içerisinde bitki koruma ürünü alış ve satışı yapılamaz.

 

(5) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesinin iptalinin yapılması işlemi, bu izni veren il müdürlüğünce yapılır.

 

Cezaların uygulanması ve tahsili

MADDE 43

(1) Bakanlık tarafından istenen resmi evrakta tahrifat veya sahtecilik yaparak Bakanlığı yanılttığı tespit edilenlerin işlemleri durdurulur ve bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

 

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen idari yaptırımları uygulamaya il müdürü yetkilidir ve bu yetkisini ilçe müdürlerine yazılı olarak devredebilir. Ancak resmi kontroller sırasında, bitki koruma ürünlerinin; insan sağlığı, gıda ve yem güvenilirliği, bitki ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz etmesi ve acil tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü durumlarda, idari para cezaları hariç olmak üzere diğer idari yaptırımları uygulamaya kontrol görevlisi de yetkilidir. Verilen idari para cezaları otuz gün içinde ödenir.

 

(3) İmha işlemleri, tüm masrafları sahibi tarafından karşılanmak üzere Bakanlık gözetiminde gerçekleştirilir. Ürünlerin sahipsiz yakalanması durumunda masraflar Bakanlık bütçesinden karşılanır.

 

(4) Sahipleri tarafından piyasadan toplatılması gereken ürünlerin sahibi veya sorumlusu tarafından toplatılmaması durumunda Bakanlık tarafından toplatılır, toplatma masrafının iki katı tutarın sorumlular tarafından ödenmesi için bir aylık ödeme süresi verilir.

 

(5) Bu Yönetmelikte verilen süreler içinde ödenmeyen tutarlar ile belirlenen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

 

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte geçen konularla ilgili olarak açıklanması gerekli hususlar hazırlanacak uygulama talimatlarında belirtilir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik  yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin satış yetkisi devam eder. Ancak satış yerleri ile ilgili belirlenen fiziksel şartların bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirilmesi zorunludur. Aksi durumda belgeler il müdürlüğünce iptal edilir.

 

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Bkü Yönetmeliği  Rev. 13.02.2019

 

Ekleri için tıklayınız

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 50816

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015 S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarındandır? A) Bayiler ruhsatlı tüm bitki koruma ürününü bulundururlar. B) Herbisitleri ayrı bölmelerde bulundururl...

Bkü Yönetmeliği - Bayi Ve Toptancı İle İlgili Hükümler

Bkü Yönetmeliği - Bayi Ve Toptancı İle İlgili Hükümler

Bkü Yönetmeliği - Bayi Ve Toptancı Ile İlgili Hükümler (Bayi, toptancı ve depo yer değişikliği) (Rev. 13.02.2019) MADDE 21 (1) Bayi veya toptancının izin verilen adresten farklı bir adrese taşınması durumunda, faaliyetin sonlandırıl...

Zirai Mücadele Kitabı

Zirai Mücadele Kitabı

İÇİNDEKİLER DERS 1 ZİRAİ MÜCADELENİN TANIMI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Zirai Mücadele Nedir Zirai Mücadele Yöntemleri – Kültürel Önlemler Fiziksel ve Mekanik Mücadele Kanunsal Mücadele (Yasal Önlemler) Biyoteknik Yöntemler Biy...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 5

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 5

S1 - Bitki Koruma Ürünleri formülasyon tiplerine (Pesticide Formulation Types) göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) SS tohum ilaçlaması için suda çözünen toz (water soluble powder for seed treatment) B) ST suda çözünen...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 12

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 12

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 12 S1 - Bakla tohum böceğinin (Bruchus rufimanus) Ege ve Marmara bölgesinde tespit edilen lavra ve pupa parazitoiti aşağıdakilerden hangisidir? A) Trichogramma spp B) Triaspis thoracica C) Le...

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2011

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2011

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2011 S1 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin etiket renkleri hangi mevzuata göre düzenlenmektedir? A) Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesin...

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarından biridir?...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.773)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...