• notifications1
 • menü

Bugün : 17 Mayıs 2021 Pazartesi

PROJE YÖNETİMİ / PROJE KAVRAMI

Proje, bir yenilik getirmek üzere belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına sahip, hedeflenen belirli amaçlara ulaşılmasını sağlayacak olan faaliyetler topluluğudur.

Proje döngüsü yönetiminin yararları:

 • Projenin sağlayacağı etkinin sürekli olmasını sağlar.
 • Tüm paydaşların tasarlama ve uygulama aşamalarına katılımını öngörür.
 • Risklerin ve başarı kriterlerinin dikkate alınmasını sağlar.

 

Proje döngüsü yönetimi altı temel aşamayı içinde barındırır. Bu aşamalar:

1-Proje Fikrini Belirleme:

2-Proje Fikrinin Analizi: Projenin teknik ve uygulama açısından detaylı olarak tasarlandığı aşamadır.

3-Ön Değerlendirme: Tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali, ekonomik, kadın-erkek eşitliği, sosyal, kurumsal, çevresel faktörler açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği ve proje önerisinin yazıldığı aşamadır.

4-Finansman        

5-Uygulama

6-Değerlendirme: Proje sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır. Bu değerlendirmeler sonraki proje hazırlıklarına esas teşkil edebilecektir.

 

Proje Döngüsü Yönetimi ilkeleri:

 • Proje döngüsünün her aşaması yapılandırılmalı ve bilgiye dayalı bir karar oluşturma sürecine dayalı olmalıdır.
 • Paydaşların karar verme mekanizmasına katılımını gözetmelidir. (hedef grup yönelimli)
 • Proje tasarımı ve yönetiminde tutarlı ve analitik bir yaklaşım içermelidir.
 • Yararların sürekli kılınmasını sağlayacak mekanizmalara sahip olmalıdır.
 • Entegre bir yaklaşıma ve dokümanların standartlaştırılmasına dayanmalıdır.

 

 Bu ilkelerin gerçekleşmesi için proje planlaması ve yönetiminde kullanılan yöntem ise”Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı”dır.

 

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, proje tasarımı yapan ve proje yönetenlere aşağıdaki konularda yardımcı olur:

 • Proje hazırlama süreci içinde mevcut durumun analiz edilmesine,
 • Hedeflere ulaşmada araçların mantıksal hiyerarşinin kurulmasına,
 • Hedeflere ulaşmanın önündeki potansiyel risklerin ve sürdürülebilir sonuçların tanımlanmasına,
 • Çıktıların ve sonuçların en iyi nasıl izleneceği ve değerlendirileceğine,
 • Projenin özetinin standart bir formatta sunulmasına,
 • Uygulama sırasında projenin izlenmesi ve gözden geçirilmesine.

 

Analiz Aşaması

 Projenin tasarımına ve mantıksal çerçeve matrisine başlamadan önce detaylı bir şekilde mevcut durumun analiz edilmesi gerekir. Mantıksal çerçeve yaklaşımı kapsamında yapılacak ayrıntılı bir mevcut durum analizi dört temel analiz çalışmasının yapılmasını gerektirir. Bunlar:

 • Sorun Analizi  Paydaşlar Analizi  Hedefler Analizi   Strateji Analizi

 

Paydaşları doğru tespit edebilmek için aşağıdaki sorular cevaplanmalıdır.

Birincil paydaşları tespit etmek için:

 • Projeden doğrudan olumlu-olumsuz etkilenecekler kimlerdir?

 

İkincil paydaşları tespit etmek için:

 • Projeden dolaylı olarak olumlu-olumsuz etkilenecekler kimlerdir?

 

Proje ortaklarını tespit etmek için:

 • Projeyi birlikte yürüteceğiniz/yürütebileceğiniz kişiler kimlerdir?
 • Projeyi hangi kurumlarla birlikte yürüteceksiniz/yürütebileceksiniz?

 

Mantıksal Çerçeve Matrisi (Logframe)

Mantıksal çerçeve yaklaşımının yazılı çıktısı”Mantıksal Çerçeve (MÇ) Matrisi”dir. Dört sütun ve dört satırdan oluşan bu tabloda:

 1. -Projenin ulaşacağı en genel hedeflerden aşağı doğru giderek amaç, sonuçlar ve faaliyetler (1. Sütun),
 2. -İlerlemeyi ve genel başarıyı izlemekte kullanılacak göstergeler (İkinci Sütun),
 3. -Bu göstergelerin nasıl izleneceği ve verinin nereden bulunacağı (Üçüncü Sütun)
 4. -Faaliyetlerin nihai olarak genel hedeflere nasıl katkıda bulunacağı ve varsayımlar doğru çıkmaz ise proje için risklerin ne olacağına ilişkin mantığın arkasındaki varsayımlar (Dördüncü Sütun) yer alır.

 

Doğrulanabilir Göstergeler

Göstergeler, projenin sonuçlarının, amacının ve hedeflerinin ölçülebilir terimlerle tanımlanmasıdır. Bunların arasında neden-sonuç ilişkisi yoktur. Ancak performans ölçücüsü olarak hedeflerin başarılı bir biçimde yerine getirilmesini nasıl izleyeceğimizi gösterir.

 

Göstergeler, kullanıcının ihtiyacına uygun, toplanması, kullanılması ve anlaşılması kolay, tanımı net, birbirinden bağımsız ve olabildiğince az olmalıdır. Göstergelerde genellikle nicelik, nitelik, yer, hedef grup ve zaman açısından tanımlama yapılır.

 

Fiziki bir başarının en iyi göstergesini oluşturacak mutlak ilkeler olmamakla birlikte, SMART özelliklere sahip gösterge oluşturmak yararlıdır.

 • Belirli (S)
 • Ölçülebilir (M)
 • Ulaşılabilir (A)
 • Amaca Uygun (R)
 • Zamanı Belirlenmiş (T)

 

Göstergelerin oluşturulması:

 Göstergelerin oluşturulmasına temel gösterge ile başlanır. Burada önemli olan göstergenin sayısal olarak tanımlanabilmesidir. Bu sağlandıktan sonra göstergenin niteliği, zamanı ve yeri belirlenir.

 

Örnek:

Adım 1: Temel göstergeyi tanımla Küçük ölçekli çiftçilerin pirinç rekolteleri arttı

Adım 2: Miktar ekle Küçük ölçekli çiftçilerin pirinç rekoltesi 5 ton arttı

Adım 3: Hedef grup ve nitelik ekle 3 hektardan daha aşağı toprağa sahip olan çiftçiler tarafından 1997 yılında üretilen ürün kalitesi ile aynı nitelikte üretilen pirinç rekoltesi 5 ton arttı.

Adım 4: Zaman ekle: 1997 yılında üretilen ürün kalitesi ile aynı nitelikteki pirinç rekoltesi 3 hektardan daha aşağı toprağa sahip olan çiftçiler tarafından 1998 yılı sonunda 5 ton arttı.

 

4.2.1.3. Doğrulama Kaynakları

Neyin başarıldığını gösterecek bilgi kaynaklarıdır.

           

Kaynak Planlaması:      Kaynaklar, insan kaynakları ve fiziksel kaynaklar(donanım) olmak üzere

 

4.2.1.3. Doğrulama Kaynakları

Dışsal Koşullar: (Riskler/Varsayımlar Ve Ön Koşullar)

Faaliyet Planlaması

Kaynak Planlaması

 

Proje Önerisini Hazırlama Ve Finansman

Projenin yazılması ve projenin hayata geçmesi için gerekli finansmanı sağlamak döngünün dördüncü aşamasını oluşturur. Bir önceki aşamada mali, sosyo-ekonomik, çevresel kriterler açısından doğruluğu sınanmış olan projenin yazılmasına karar verilir.

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme iki biçimde yapılmalıdır:

 • Süreç izleme: proje tarafından sağlanan yapıların ve hizmetlerin fiziksel olarak üretilmesi (faaliyetlerin izlenmesi), hedef grup tarafından yapıların ve hizmetlerin kullanılması (çıktıların izlenmesi), ve mali kaynakların yönetiminin izlenmesini içerir.
 • Etki izleme: farklı gruplar üzerinde projenin yarattığı etkinin ve proje amacına ulaşılmasına yönelik gösterilen ilerlemenin izlenmesini içerir.

           

 Değerlendirme

Değerlendirme, izlemeden daha geniş bir perspektifi içerir. Doğru proje yapıyor muyuz? Buradaki temel sorudur. Değerlendirme, proje amacı ve hedefinin gerçekleşmesine yönelik ilerlemenin izlenmesidir.

 

İzleme ve Değerlendirme arasındaki fark nedir?

İzleme, proje faaliyetlerinin uygulanmasını kayıt altına alırken, değerlendirme hedeflere erişimi ölçer, hazırlık ve uygulama aşamalarına ilişkin süreçleri gözden geçirir. Ara dönem değerlendirmesi, projenin uygulanması sürecinde yeniden düzenlemelere (gerektiğinde) olanak tanır. Nihai değerlendirme proje sona erdiğinde yapılır ve bu süreçten çıkarılan dersler ortaya konur. Bunlar bir sonraki projelere referans oluştururlar.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 98020

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Tarımsal Yayım Yaklaşımları

Tarımsal Yayım Yaklaşımları

TARIMSAL YAYIM YAKLAŞIMLARI Yeniliklerin Yayılması ( Teknoloji Transferi ) Yaklaşımları ( Yukarıdan Aşağıya Yaklaşım ) Tarısal yayımın ortak amacı: belirli yeniliklerin ya da teknolojilerin çiftçilerin ikna edilmeleri yo...

Kitle Yayım danışmanlık Metodları

Kitle Yayım danışmanlık Metodları

KİTLE YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI Mesajların hedef kitlenin tamamına ulaştırılmasında; radyo, televizyon, video, film, basılı materyal ve benzeri kitle iletişim araçlarından da yararlanılmalıdır. Kitle haberleşme araçları ile sağlanan b...

Yetişkin Eğitimi

Yetişkin Eğitimi

YETİŞKİN EĞİTİMİ YETİŞKİN KİMDİR? Dünya Sağlık Örgütü 24 yaş üzerindekileri yetişkin olarak kabul etmiştir. Yetişkinliğin başlangıcı, öğrenim yaşını bitirmiş, bir işe girmiş olmakla tanımlanmaktadır. Yetişkinlik dönemleri; genç, orta, ...

Tarımsal Danışmanlıkta İzleme Ve Değerlendirme

Tarımsal Danışmanlıkta İzleme Ve Değerlendirme

İZLEME VE DEĞERLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME KAVRAMLARI Her sistem, gerçekleştirdiği etkinliklerin amaca ne derece hizmet edip etmediğini saptayabilmek için öncelikle gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında bilgi toplar yani ölçme(göz...

Yeniliklerin Yayılması

Yeniliklerin Yayılması

YENİLİKLERİN YAYILMASI Bir şey sübjektif olarak kişiye yeni gözüküyorsa, o bir yenilik dir. Yenilikçilik; bir bireyin, içinde bulunduğu toplumun diğer bireylerine göre, yeni bir fikri daha erken benimseme derecesidir. BENİMSEME GR...

Proje Yönetimi ve Kavramı

Proje Yönetimi ve Kavramı

PROJE YÖNETİMİ / PROJE KAVRAMI Proje, bir yenilik getirmek üzere belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına sahip, hedeflenen belirli amaçlara ulaşılmasını sağlayacak olan faaliyetler top...

Tarımsal Yayım Danışmanlık Kavramı Doğuşu Ve Gelişimi

Tarımsal Yayım Danışmanlık Kavramı Doğuşu Ve Gelişimi

TARIMSAL YAYIM/DANIŞMANLIK KAVRAMI VE FELSEFESİYAYIMIN TANIMI, DOĞUŞU VE GELİŞİMİ Yayım, ABD ve Britanya’da (Extension Education) terimi ile tanımlanmaktadır Mounter, tarımsal yayımı: ‘Çiftçilere eğitim yoluyla tarımsal üre...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.875)
 • Üyeler (15.858)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...