• notifications1
  • menü

Bugün : 9 Mayıs 2021 Pazar

1. İş hijyeni uygulayıcısının görevleri ile il­gili olarak aşağıdakilerden hangisi yan­lıştır?

A) İşçilerden alınacak biyolojik sıvı ve dokuların değerlendirilmesini yapar

B) Saptanan durum göz önünde bulun­durularak alınacak koruyucu önlem­leri planlamak ve uygulamaya koy­mak

C) İş yeri ile ilgili iş hijyeni programı ha­zırlamak ve yürütmek

D) Korunma önlemi olarak gerekiyorsa tüzük, yönetmelik, standartlar hazır­lamak, var olanları uygulamak
 

2. İş hijyeni ile İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) İş hijyeni ekibinin içinde biyolojik ör­nek almayı bilen sağlık teknisyeni ya da hemşire bulunmalıdır

B} İş hijyeni çalışmalarını tek başına iş­yeri hekimi yürütür

C) Hijyenist kendi ekibi, iş hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile sıkı eşgüdüm İçinde olmalıdır

D) İş hijyeni ile ilgili kayıt ve raporlar dü­zenli olarak tanzim edilmelidir

 

3. Aşağıdakilerden hangisi sağlığı tehdit eden tehlikelerin sınıflandırılmasıdır?

A) Kimyasal tehlikeler

B) Biyolojik tehlikeler

C) Fiziksel tehlikeler

D) Hepsi

 

4. Kanserojen ve mutan maddelerle kir­lenme olasılığı bulunan işlerde iş hijye­nine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çalışanların bir elbise dolabı verile­cektir.

B) Kanserojen ve mutan maddelerle kir­lenme olasılığı bulunan yerlerde çalı­şanların sigara İçmeleri, yemeleri ve içmeleri önlenecektir.

C) Çalışanlara işe özel koruyucu giyim eşyası verilecektir.

D) Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanacaktır.

 

5. Biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağ­lık veya güvenlik riskleriyle karşılaşılan bütün işlerde alınması gereken hijyen önlemlerine ilişkin aşağıdakilerden han­gisi yanlıştır?

A) Çalışanlar, biyolojik etkenlerin bu­laşma riski bulunan çalışma alanla­rında yiyip içmeyeceklerdir.

B) Çalışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlana­caktır.

C) Gerekli koruyucu ekipmanlar kulla­nım sırasında kontrol edilip temizle­necektir.

D) İnsan ve hayvan kaynaklı numunele­rin alınması, işlem yapılması ve ince­lenmesi yöntemleri belirlenecektir.

 

6. İşyerlerinde iş hijyenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisi/hangileri de­zenfekte edilmelidir?

I. Kimyasal ürünler ile temas eden yü­zeyler

II. El ile temas eden yüzeyler

III. Bulaşma ve bakteri üremesi ihtimali olan yerler

A) Yalnız I

B) 1,11

C) 11,111

D) IJMII

 

7. Bakterilerin çoğalmasına uygun olan or­tamlar aşağıdakilerden hangisi/hangile­ridir?

I. Gıda bulunan nemli veya sulu ortam­lar

II. Isının elverişli olduğu ortamlar

III. Havasız ortamlar

A) Yalnız I

B) I, II

C) 11,111

D) I, II, III

 

8. Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere iş­yeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme su­yunun sağlanması konularında tavsiye­lerde bulunma kimin görevidir?

A) İşverenin

B) İş güvenliği uzmanının

C) İşyeri hekiminin

D) Diğer sağlık personelinin

 

9. Çalışanlara iş hijyeni eğitimini kim ver­melidir?

A) İşverenin

B) İş güvenliği uzmanının

C) İşyeri hekiminin

D) Diğer sağlık personelinin

 

10. Hijyen konusunda diğer sağlık personeli­nin görevi nedir?

A) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları İle soyunma oda­ları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin ge­nel hijyen şartlarını sürekli izleyip de­netleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması ko­nularında tavsiyelerde bulunmak

B) İşyeri bina ve eklentilerinin gene! hij­yen şartlarının sürekli izlenip denet­lemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak

C) Çalışanlara iş hijyeni koşunda eğitim vermek

D) Hepsi

 

 

 

 

 

Yanıtlar:

1. İş hijyeni uygulayıcısının görevleri

1. İş yeri Ne ilgili iş hijyeni programı ha­zırlamak ve yürütmek,

 

2. Çalışma çevresini inceleyerek;

a. İş yerinde yapılan işi tanımlamak, işlemleri, işlemlerde kullanılan maddeleri ve üretim ürünlerini tanımak. Bu maddelerin sağlığa zararlı durumlarını saptamak,

b. iş yerinde çalışan işçinin ve çevre halkının çevresel zararlı etkenlere maruziyet derecesini belirlemek.

3. İşçilerden alınacak biyolojik sıvı ve do­kuların değerlendirilmesinde iş heki­mine yardımcı olmak.

4. Zararlı etkenlerin işçinin bünyesinde meydana getirdiği fizyolojik ve meta-bolik değişiklikleri klinik belirtiler meydana çıkmadan önce saptamak için biyokimyasal testler uygulamak, sonuçları inceleyerek değerlendir­mek.

5. Saptanan durum göz önünde bulun­durularak alınacak koruyucu önlem­leri planlamak ve uygulamaya koy­mak

6. Korunma önlemi olarak gerekiyorsa tüzük, yönetmelik, standartlar hazır­lamak, var olanları uygulamak.

7. İşçiye zararlı etkenlerden kendini na­sıl koruyacağını öğretmek amacı ile sağlık eğitimi programı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

8. İş hijyeni Ne ilgili araştırmalar yapmak

Yanıt: A

 

2. İş hijyeni İçin gerekli koşullar

1. İş hijyeni hizmetleri bir ekip tarafın­dan yürütülmelidir. İş hijyenisti genel olarak iş güvenliği uzmanlarıdır. An­cak özel eğitim gören hekimler de ola­bilir. Ekibin içerisinde de ortamdan örnek almayı bilen teknisyen, biyolo­jik örnek almayı bilen sağlık teknis­yeni ya da hemşire, laborant ve bul­guları değerlendirecek uzman kimse­lerin beraber çalışması gerekir. So­nuçların yorumlanmasında iş hekimi­nin, örnek alınması ve önlem söz ko­nusu olduğu zaman da iş güvenliği mühendisinin yardımına gereksinme olacaktır. Bu duruma göre hijyenist kendi ekibi, iş hekimi ve iş güvenliği mühendisi ile sıkı eşgüdüm içinde ol­malıdır.

 

2. iş hijyeni ile İlgili kayıt ve raporlar dü­zenli olarak tanzim edilmelidir. Kayıt ve raporlar 2 grupta toplanabilirler:

a. Kişi ve gruplar Ne ilgili bilgiler,

b. Çevre ile ilgili kayıtlar.

3. Hijyenist çevresel faktörler ile ilgili standartları kendi iş yerinde uygula­malıdır.

Yanıt: B

 

3. Sağlığı tehdit eden tehlikelerin sınıflandırıl­ması:

1. Kimyasal tehlikeler

2. Biyolojik tehlikeler

3. Fiziksel tehlikeler

4. Ergonomİk tehlikeler

Yanıt: D

 

4. Kanserojen ve Mutan Maddelerle Çalışma­larda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hak­kında Yönetmeliğin 12. maddesine göre; işveren kanserojen ve mutan maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde aşağıdaki önlemleri alacaktır:

-> Kanserojen ve mutan maddelerle kir­lenme olasılığı bulunan yerlerde çalı­şanların sigara içmeleri, yemeleri ve içmeleri önlenecektir. Çalışanlara, işe özel koruyucu giyim eşyası verilecek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim eşyalarının ayrı yer­lerde saklanması için iki ayrı elbise do­labı verilecektir.

—> Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma

yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanacaktır. —> Koruyucu araç gereçler özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanacaktır. Bu araçlar kullanılmadan önce ve her kul­lanımdan sonra kontrol edilecek ve temizlenecektir. Arızalı olanlar tamir edilecek veya değiştirilecektir.

Yanıt: A

 

5. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine göre; işverenler, işçilerin biyo­lojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağlık veya güvenlik riskleriyle karşılaştıkları bütün iş­lerde, aşağıdaki önlemleri almakla yüküm­lüdür:

—> Çalışanlar, biyolojik etkenlerin bu­laşma riski bulunan çalışma alanla­rında yiyip içmeyeceklerdir.

—> Çalışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanacaktır. Çalışanlara, göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de dâhil, uy­gun ve yeterli temizlik malzemeleri bulunan yıkanma ve tuvalet olanak­ları sağlanacaktır.

—> Gerekli koruyucu ekipmanlar; belir­lenmiş bîr yerde uygun olarak muha­faza edilecektir. Her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanımdan önce kontrol edilip temizlenecektir. Bozuk koruyucu ekipmanlar, kullanı­mından önce tamir edilecek veya de­ğiştirilecektir.

—» İnsan ve hayvan kaynaklı numunele­rin alınması, işiem yapılması ve ince­lenmesi yöntemleri belirlenecektir.

Yanıt: C

 

6. Kimyasal ürünler ile temas eden yüzeyler, üretim yapılan kapların iç ve dış yüzeyleri, el ile temas eden yüzeyler, bulaşma ve bakteri üremesi ihtimali olan yerlerde hij­yen açısından dezenfekte edilmelidir.

Yanıt: D

 

7. Bakteriler tek hücreden oluşurlar. Büyük­lükleri milimetrenin binde biri ve yarım milyar bakterinin ağırlığı ancak bir gramın binde biri kadardır.

Bakterilerin patojen olanları sağlık için bü­yük tehlike oluştururlar. Bakterilerin çoğal­masına uygun olan ortamlar ise şunlardır:

-» Gıda bulunan nemli veya sulu ortam­lar

-» Isının elverişli olduğu ortamlar -> Oksijenin bol olduğu veya havasız or­tamlar

Yanıt: D

 

8. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hak­kında Yönetmeliği'nin 9. maddesinde iş­yeri hekiminin görevleri sayılmıştır. Bu gö­revlerden bir tanesi "Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile so­yunma odaları, duş ve tuvaletler dahil ol­mak üzere işyeri bina ve eklentilerinin ge­ne) hijyen şartlarını sürekli izleyip denetle­yerek, çalışanlara yürütülen işin gerektir­diği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiye­lerde bulunmak" şeklindedir.

Yanıt: C

 

9. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hak­kında Yönetmeliği'nin 9. maddesinde iş­yeri hekiminin görevleri sayılmıştır. Bu gö­revlerden bir tanesi "Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışık­larına çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak."

Yanıt: C

 

10. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hak­kında Yönetmeliği'nin 16. maddesinde di­ğer sağlık personelinin görevleri sayılmış­tır. Bu görevlerden bir tanesi "İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri heki­miyle birlikte çalışmak"

Yanıt: B

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Adem

(1 yıl önce)

1 sorunu cevabi

Burcum Dasdemir

(1 yıl önce)

Bu soruların cevabı neden yok nasıl bilecek doğru olduğunu bunlarin cevapların koysanız daha iyi olur

Güvenlik Kodu : 83914

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bit Salgının Önüne Geçmek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bit Salgının Önüne Geçmek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bit Salgının Önüne Geçmek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Bit görüldüğünde en hızlı şekilde tedaviye başlanmalıdır. Evde ya da okulda, herkesin aynı anda tedaviye başlaması da salgının önlenmesi adına büyük önem taşır. Bit nasıl temizl...

Gıda Üreten İşletmelerde İşveren Sorumlulukları

Gıda Üreten İşletmelerde İşveren Sorumlulukları

İşveren Sorumlulukları İşverenin sorumlulukları personeli işe alma sürecinde başlar. İşe alınırken personel sağlık kontrolünden geçirilmeli, bulaşıcı hastalık taşımadığından emin olunmalıdır. Daha sonra düzenli olarak sağlık kontrolleri...

Soru Ve Cevaplarla Hijyen

Soru Ve Cevaplarla Hijyen

SORU VE CEVAPLARLA HİJYEN 1 ) Hijyenik Ortam Nedir? a) Kirli bir yüzeyi temizledikten sonra dezenfekte edilmiş ortam (x) b) Kirli yüzeyi temizlemiş ortam, c) Yağdan ve kirden arınmış ortam, d) Hepsi 2) Hijyen Hangi ülkeden ç...

Hijyen Eğitimi Soruları 2017

Hijyen Eğitimi Soruları 2017

1. Maitre d’Hotel’in kıyafeti aşağıdakilerden hangisidir? A) Siyah pantolon, beyaz gömlek, kravat B) Beyaz pantolon, beyaz gömlek, papyon C) Koyu renk takım elbise, smokin, frak D) Desenli açık renk takım elbise 2. Aşağıdaki...

Kişisel Hijyeni Sağlamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kişisel Hijyeni Sağlamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

AGIZ BURUN VE SAÇLAR Yiyeceklerle uğraşırken asla ağız, burun ve saçlara dokunulmamalıdır. Yiyeceklerle ilgili alanlarda sigara içilmemeli, bir şeyler yenmemeli, sakız çiğnenmemelidir. Hiçbir zaman yerlere tükürülmemelidir. ...

El Yıkamanın Önemini Anlatan Ekmek Deneyi

El Yıkamanın Önemini Anlatan Ekmek Deneyi

Öğrencilerin el yıkama alışkanlığı kazanmaları el yıkamanın önemini anlamaları için oldukça ikna edici ve açıklayıcı bir deney yapan ve bunu sosyal medya üzerinden paylaşan öğretmen, tüm dünyadan takdir topladı. Çocuklara bilimi sevdirme...

Bit Nasıl Anlaşılır?

Bit Nasıl Anlaşılır?

Bit Nasıl Anlaşılır? Bitin bulaşmasına neden olan ilk adım genellikle sirke adı verilen yumurtaların transferidir. Bu nedenle de saça yapışan yumurtaların kepek benzeri bir görünümü olur. Ancak bu kepek benzeri maddelerden kaşıma ya d...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.875)
  • Üyeler (15.831)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...