• notifications1
 • menü

Bugün : 23 Nisan 2021 Cuma

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünleri Satış Yetkisi ve Depo İzni Verilmesi ile İlgili Hükümler  (Rev. 13.02.2018)

 

Bayi veya toptancı izin belgesi almak için başvuru yapabilecekler

MADDE 12

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu ile;

 • a) Ziraat mühendisi,
 • b) Eczacı,
 • c) Kimya mühendisi/kimyager,
 • ç) Bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyeni, unvanlarından birine sahip kişiler veya bu unvanlardan birine sahip bir kişiyi sorumlu yönetici olarak istihdam eden tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve birlikler, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için Bakanlığa müracaatta bulunabilir.

 

(2) Birinci fıkrada belirtilen unvanları yurt dışında almış olanların, eşdeğerliliklerinin belgelendirilmesi ve yetkili idarelerce onaylanması zorunludur.

 

Bayi veya toptancı izin belgesinin verilmesi

MADDE 13

(1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak isteyenler, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içeren dilekçe ile bayi veya toptancı faaliyetini yapacakları ildeki il müdürlüğüne müracaat ederler:

 • a) Bayi veya toptancı faaliyetinin yapılacağı yerin açık adresi ile bayi veya toptancının telefon numarası ve e-mail adresi.
 • b) Toptan veya perakende satış yapılacak yer, depolama alanı ile diğer bölümleri ve raf yerleşimini gösteren krokiler, kullanım alan bilgileri, atık ve temiz su tesisatı ile havalandırma sisteminin özelliklerini gösteren plan ve krokileri.
 • c) Toptan veya perakende satış yapılacak adres için yetkili birimden alınmış bitki koruma ürünü satış faaliyetini içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti.
 • ç) Yapı kullanma izin belgesi.
 • d) Bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi almak isteyenler için Ek-1 de yer alan noterlikçe düzenlenmiş “Bitki Koruma Ürünleri Bayi Başvuru Taahhütnamesi”, bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesi almak isteyenler için Ek-2 de yer alan noterlikçe düzenlenmiş “Bitki Koruma Ürünleri Toptancı Başvuru Taahhütnamesi”.
 • e) Bayi veya toptancıda görevlendirilecek olan çalışanlar ve görevleri hakkında bilgi.

 

f) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen unvanlardan birine sahip ve sorumlu yönetici olarak istihdam edilen kişiye ait;

 • 1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ve T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi,
 • 2) Sorumlu yönetici olarak istihdam edilenler için noter aracılığı ile yapılan iş sözleşmesi ve SGK belgesi,
 • 3) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olduğuna ilişkin belge,
 • 4) Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf,
 • 5) Bitki koruma ürünlerinin satışını yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin olmadığına dair sağlık raporu,
 • 6) Bayilik veya toptancılık faaliyetinin yapılacağı il veya ilçede ikamet ettiğini gösteren belge.

 

g) Bitki koruma ürünü satış faaliyetini içeren aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı sureti;

 • 1) Ticaret Sicil Gazetesi,
 • 2) Ticaret sicil kaydı,

 

3) Kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmi belge.

 • ğ) Vergi Levhası veya vergi mükellefi olduğunu gösteren belge.
 • h) İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

 

(2) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde, bayi veya toptancı faaliyeti için müracaatta belirtilen adreste, il müdürlüğünce incelemeler yapılır ve yerinde yapılan incelemeler sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine göre durumu uygun bulunanlara, kontrol yapılan adres için Bakanlıkça oluşturulan sistem kullanılarak, faaliyet konusuna göre Ek-3’te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Bayi İzin Belgesi veya Ek-4’te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Toptancı İzin Belgesi, il müdürlüğünce iki nüsha olarak düzenlenir.

 

(3) İl müdürlüğünce onaylanan belgelerin birinci nüshası ilgiliye verilir, ikinci nüshası il müdürlüğünce muhafaza edilir.

 

Depo izin belgesinin verilmesi

MADDE 14

(1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi sahibi kişiye ait Bakanlıkça kayıt altına alınmış adreste yer alan satış yerleri ile bitki koruma ürünleri üretim izni almış olan tesislerin içinde bulunan, Bakanlıkça uygun görülmüş mamul madde depoları dışındaki, bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yerler için Bitki Koruma Ürünleri Depo İzin Belgesi alınması zorunludur.

 

(2) Depo izin belgesi almak isteyen bayi veya toptancılar ile bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar veya distribütör firmalar, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içeren dilekçe ile bitki koruma ürünlerinin depolanacağı adresin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat ederler:

 • a) Başvuru yapan bayi, toptancı veya bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmanın bitki koruma ürünlerini depolayacakları yerin açık adresi ile iletişim sağlanacak telefon numarası.
 • b) Bitki koruma ürünlerinin depolanacağı binanın inşaat planı, tadilat yapılması durumunda asıl plan ve tadilat planları.
 • c) Depolama alanı ile diğer bölümleri ve raf yerleşimini gösteren krokiler, kullanım alan bilgileri, atık ve temiz su tesisatı ile havalandırma sisteminin özelliklerini gösteren plan ve krokiler.
 • ç) Bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yer için yetkili birimden alınmış bitki koruma ürünü depolanmasını içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti.
 • d) Yapı kullanma izin belgesi.
 • e) Depoda görevli kişilerin isimleri, görevleri ve iletişim bilgileri.
 • f) Depolanacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi.
 • g) Deponun kiralık olması durumunda, kira sözleşmesinin onaylı sureti.

 

(3) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde, belirtilen adreste il müdürlüğünce incelemeler yapılır ve yerinde yapılan bu incelemeler sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine göre durumu uygun bulunan adres için Bakanlıkça oluşturulan sistem kullanılarak, Ek-5’te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Depo İzin Belgesi, il müdürlüğünce iki nüsha olarak düzenlenir.

 

(4) İl müdürlüğünce onaylanan belgelerin birinci nüshası ilgiliye verilir, diğer nüshası ise il müdürlüğünce muhafaza edilir.

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 47940

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Entegre Mücadele Teknik Talimatları

Entegre Mücadele Teknik Talimatları

Entegre Mücadele Teknik Talimatları YENİ Entegre Mücadele Programlarında Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otlara Karşı Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri (2010-2014) Örtüaltı Entegre Mücadele Teknik Talimatı Turunçgil Entegre Mü...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 9

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 9

S1 - Entegre Mücadele kapsamında Azadirachtin etken maddeli tarım ilacı aşağıdaki hangi zararlı için önerilemez? A) Yaprak Bitleri B) Thripsler C) Yaprak Galeri Sinekleri D) Domates Güvesi S2 - Parazit veya Patojenler kullanıla...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 3

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 3

S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki üzerinde parçalanmaya başladığında %70 i carbendazim e dönüşür ? A) Acetamibrid B) Benomyl C) Methomyl D) Thiophonate methyl S2 - Aşağıdakilerden zirai ilaç formülasyon kısaltmalarından hangisi ...

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi

Bkü Yönetmeliği - Piyasaya Arz ile İlgili Hükümler (Rev. 13.02.2019) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ve satışı MADDE 5 (1) Bakanlıkça ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerinin ülke sınırları içerisinde piyasaya arzı ve sa...

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015 S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarındandır? A) Bayiler ruhsatlı tüm bitki koruma ürününü bulundururlar. B) Herbisitleri ayrı bölmelerde bulundururl...

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi - (Rev. 13.02.2019) Bitki koruma ürünleri takip sistemi MADDE 31 (1) Bayiler ve toptancılar tarafından bitki koruma ürünlerinin alışı, satışı, alındığı firma veya yetkili satış yeri...

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008 S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? A) İnsektisit B) Fungisit C) Fumigant D) Herbisit S2 - Piya...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.774)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...