• notifications1
 • menü

Bugün : 18 Nisan 2021 Pazar

Bkü Yönetmeliği - Yetki ve Sorumluluklar - (Rev. 13.02.2019)

 

Bayilerin yetki ve sorumlulukları

MADDE 17

(1) Bitki Koruma Ürünleri Bayi İzin Belgesine sahip olan bayiler aşağıda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler:

 • a) Bitki koruma ürünlerinin perakende satışlarını, bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiş sorumlu yönetici nezaretinde veya sorumluluğunda yapar.
 • b) Bakanlıkça onayı bulunmayan, kullanma süresi geçmiş, etiketsiz, kullanımı sonlandırılmış, imal tarihi, son kullanım tarihi ve karekod bilgisi olmayan veya bu bilgileri silinmiş veya okunamaz hale gelmiş bitki koruma ürünlerini işyerlerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.
 • c) Bitki koruma ürünlerini, Bakanlık teknik talimatlarında ve bu ürünler ile ilgili hazırlanmış olan reçeteler ile bitki koruma ürünlerinin etiketinde belirtilen ürün, doz ve uygulama esasları dışında tavsiye edemezler.
 • ç) İl müdürlüğünce uygun görülmeden faaliyetine ara veremez veya faaliyetlerini durduramazlar.
 • d) Sayfaları il müdürlüğünce numaralanmış ve mühürlenmiş Bitki Koruma Ürünleri Bayi Kontrol Defteri bulundururlar.
 • e) Kükürt ve göztaşı dahil bitki koruma ürünlerinin orijinal ambalajlarını bozamaz ve açık olarak satamazlar.
 • f) Bakanlıkça yediemine alınan bitki koruma ürünlerini ikinci bir emre kadar uygun depolama şartlarında muhafaza ederler.
 • g) Bitki koruma ürünlerini işyerleri ve Bakanlıkça onaylı depoları dışında bulunduramaz ve gezici olarak işyerleri dışında satamazlar.
 • ğ) Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamaz, bitki koruma ürünlerini ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı dikkate alınarak gerektiğinde Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde satamazlar.
 • h) Bitki koruma ürünlerini, sadece Bakanlıktan izin almış bayi, toptancı ve ruhsat sahibi firmalardan satın alırlar.
 • ı) Fümigantları, sadece fümigasyon operatör belgesi olanlara satarlar.
 • i) İl müdürlüğü tamim ve emirlerini, iş yerlerinde her an ulaşabilecek şekilde bulundurarak gereğini yerine getirirler.
 • j) Bitki koruma ürünü kapsamında olmayan, ancak bitki koruma ürünü gibi etiketinde bitki koruma ürününü çağrıştıracak ifadeler yer alan ürünler ile bu ürünlerin tanıtımı için kullanılan afiş, broşür ve benzeri tanıtım materyallerini işyerinde bulunduramazlar.
 • k) Bitki koruma ürünleri veri tabanı programı, bitki koruma ürünleri takip programı, duyurular, yayımlar ve mevzuat gibi Bakanlık resmi yayınlarını takip edip güncel verilere erişerek Bakanlıkça yasaklanmış, kullanımı sonlandırılmış, askıya alınmış veya kullanımı kısıtlanmış bitki koruma ürünlerini satamazlar.
 • l) Bakanlıkça belirlenmiş karekod zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünlerini karekodsuz olarak işyerlerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.
 • m) Ürün alış, satış, iade, satış iptal, ihracat, ihracat iptal, mal devir, mal devir iptal gibi işlemler ile miadı dolma, çalınma, bozunma ve benzeri nedenlerle vasfını yitirmiş bitki koruma ürünlerinin deaktivasyon işlemlerini Bakanlıkça oluşturulan bitki koruma ürünleri takip sistemine süresinde bildirirler.
 • n) Karekod zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünlerini Bakanlıkça oluşturulmuş olan bitki koruma ürünleri takip sistemine bildirimde bulunmadan stoklarına alamaz ve stoklarından çıkışını yapamazlar.
 • o) Bakanlıkça reçeteli satılması zorunlu hale getirilmiş bitki koruma ürünlerini reçetesiz veya Bakanlıkça belirlenen şartlar dışında satamaz, reçete ile satılan bitki koruma ürünlerinin kayıtlarını düzenli olarak tutar ve reçeteleri beş yıl süre ile saklarlar.
 • ö) Kontrol görevlilerine işyerlerini ve depolarını gezdirir, bayi kontrol defterlerini, satışını yaptıkları bitki koruma ürünleri ile bu ürünlere ait bilgi, belge ve tutulan kayıtları gösterir, istenilen bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak temin ederek kontrol görevlilerinin isteyeceği çeşit ve miktarda bitki koruma ürünü numunesini verirler.
 • p) Mevsiminde bölgeleri için gerekli bitki koruma ürünlerini yeterli miktarda bulundururlar.
 • r) Mevcut çalışmaları, mevzuat değişiklikleri ve yeni uygulamaların aktarılması amacıyla il müdürlükleri veya Bakanlıkça düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılırlar.
 • s) Bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılan koruyucu araç ve gereçleri satışa hazır bulundururlar.
 • ş) Son kullanım tarihi geçmiş olan bitki koruma ürünlerini firmasına iade ederler.
 • t) Sahte ve kaçak bitki koruma ürünlerini işyerlerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.

 

Toptancıların yetki ve sorumlulukları

MADDE 18

(1) Bitki Koruma Ürünleri Toptancı İzin Belgesine sahip olan toptancılar aşağıda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler:

 • a) Doğrudan doğruya çiftçilere veya tüketiciye perakende olarak bitki koruma ürünü satamazlar.
 • b) Bitki koruma ürünü alıp satmaya yetkili olmayan yerlere bitki koruma ürünü satamaz, bitki koruma ürünlerini sadece bayi izin belgesi olan bayilere veya toptancı izin belgesi olan toptancılara satarlar.
 • c) Bakanlıkça onayı bulunmayan, kullanma süresi geçmiş, etiketsiz, kullanımı sonlandırılmış, imal tarihi, son kullanım tarihi ve karekod bilgisi olmayan veya bu bilgileri silinmiş veya okunamaz hale gelmiş bitki koruma ürünlerini işyerlerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.
 • ç) İl müdürlüğünce uygun görülmeden faaliyetine ara veremez veya faaliyetini durduramazlar.
 • d) Sayfaları il müdürlüğünce numaralanmış ve mühürlenmiş Bitki Koruma Ürünleri Toptancı Kontrol Defteri bulundururlar.
 • e) Kükürt ve göztaşı dahil bitki koruma ürünlerinin orijinal ambalajlarını bozamaz ve açık olarak satamazlar.
 • f) Bakanlıkça yediemine alınan bitki koruma ürünlerini ikinci bir emre kadar uygun depolama şartlarında muhafaza ederler.
 • g) Bitki koruma ürünlerini işyerleri ve Bakanlıkça onaylı depoları dışında bulunduramaz ve gezici olarak işyerleri dışında satamazlar.
 • ğ) Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamaz, bitki koruma ürünlerini, ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı dikkate alınarak gerektiğinde Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde satamazlar.
 • h) Bitki koruma ürünlerini sadece Bakanlıktan izin almış toptancı ve ruhsat sahibi firmalardan satın alırlar.
 • ı) İl müdürlüğü tamim ve emirlerini, iş yerlerinde her an ulaşabilecek şekilde bulundurarak gereğini yerine getirirler.
 • i) Bitki koruma ürünü kapsamında olmayan, ancak bitki koruma ürünü gibi etiketinde bitki koruma ürününü çağrıştıracak ifadeler yer alan ürünler ile bu ürünlerin tanıtımı için kullanılan afiş, broşür ve benzeri tanıtım materyallerini işyerlerinde bulunduramazlar.
 • j) Bakanlıkça belirlenmiş karekod zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünlerini karekodsuz olarak bulunduramaz ve satışını yapamazlar.
 • k) Ürün alış, satış, iade, satış iptal, ihracat, ihracat iptal, mal devir, mal devir iptal gibi işlemler ile miadı dolma, çalınma, bozunma ve benzeri nedenlerle vasfını yitirmiş bitki koruma ürünlerinin deaktivasyon işlemlerini Bakanlıkça oluşturulan bitki koruma ürünleri takip sistemine süresinde bildirirler.
 • l) Karekod zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünlerini Bakanlıkça oluşturulmuş olan bitki koruma ürünleri takip sistemine bildirmeden stoklara alamaz ve stoklarından çıkışını yapamazlar.
 • m) Kontrol görevlilerine işyerlerini ve depolarını gezdirir, toptancı kontrol defterlerini, satışını yaptıkları bitki koruma ürünleri ile bu ürünlere ait bilgi, belge ve tutulan kayıtları gösterir, istenilen bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak temin ederek ve kontrol görevlilerinin isteyeceği çeşit ve miktarda bitki koruma ürünü numunesini verirler.
 • n) Mevcut çalışmaları, mevzuat değişiklikleri ve yeni uygulamaların aktarılması amacıyla il müdürlükleri veya Bakanlıkça düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılırlar.
 • o) Son kullanım tarihi geçmiş olan bitki koruma ürünlerini firmasına iade ederler.
 • ö) Sahte ve kaçak bitki koruma ürünlerini işyerlerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.

 

Üreticilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 19

(1) Bitkisel üretim yapan üreticiler aşağıda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler:

 • a) Bu Yönetmelikte belirtilen özel şartlar dışında, bitki koruma ürünlerini bitki koruma ürünlerinin satışı konusunda yetkilendirilmiş olan bayilerden alırlar.
 • b) Bitki koruma ürünlerini Bakanlıkça onaylı tavsiyelerine uygun olarak kullanır veya kullandırırlar.
 • c) Reçete zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünlerini reçete ile alarak Bakanlıktan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almış kişiye uygulatırlar.
 • ç) Bakanlıkça veya il/ilçe müdürlüklerince yapılacak olan resmi kontrollerde denetleyici kişilere gerekli kolaylığı sağlayarak, Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri denetleyici kişilere verirler.
 • d) Kullanmış oldukları bitki koruma ürünleri ile ilgili fatura ve kullanım bilgilerini en az beş yıl süreyle muhafaza ederler.

 

Ruhsat sahibi firmaların görev ve sorumlulukları

MADDE 20

(1) Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar aşağıda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler:

 • a) Ruhsatına sahip oldukları bitki koruma ürünleri ile ilgili her türlü sorumluluğu alırlar.
 • b) Ruhsata esas dosyasında belirtilen şartları sağlayan ürünleri piyasaya arz ederler.
 • c) Sadece ruhsatlı bitki koruma ürünlerini piyasaya arz ederler.
 • ç) Bitki koruma ürünlerini ruhsat dosyasında belirtilen etiket bilgileri ile etiketin üzerinde Bakanlıkça belirlenmiş standartta karekod bilgisini içeren ambalajlarda piyasaya arz ederler.
 • d) Bakanlıkça belirlenmiş karekod zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünlerini karekodsuz olarak piyasaya arz edemez ve depolarında bulunduramazlar.
 • e) Firma stok, satış, iade, satış iptal, ihracat, ihracat iptal, mal devir, mal devir iptal gibi işlemler ile miadı dolma, çalınma, bozunma ve benzeri nedenlerle vasfını yitirmiş bitki koruma ürünlerinin deaktivasyon işlemlerini Bakanlıkça oluşturulan bitki koruma ürünleri takip sistemine süresinde bildirirler.
 • f) Karekod zorunluluğu bulunan bitki koruma ürünlerini Bakanlıkça oluşturulmuş olan bitki koruma ürünleri takip sistemine bildirimde bulunmadan stoklarına alamaz ve stoklarından çıkışını yapamazlar.
 • g) Ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin Bakanlıkça onaylı tavsiyelerinin dışında kullanılması amacıyla üreticileri veya bayileri yönlendiremezler.
 • ğ) Bakanlıkça veya il/ilçe müdürlüklerince yapılacak olan resmi kontrollerde denetleyici kişilere gerekli kolaylığı sağlayarak Bakanlık tarafından talep edilen bilgi, belge ve tutulan kayıtları denetleyici kişilere verirler.
 • h) Piyasaya arz ettikleri bitki koruma ürünleri ile ilgili bütün bilgi ve belgeleri en az beş yıl süreyle muhafaza ederler.
 • ı) Bitki koruma ürünleri ile ilgili yürürlükte olan mevzuata uyarlar.
 • i) Bakanlıkça yapılan kontrol veya analiz sonuçlarına göre uygun bulunmayan ve satışı durdurulan ürünlerin Bakanlığın bilgisi dahilinde toptan ve perakende satış noktalarından toplatılmasını sağlarlar.
 • j) Son kullanma tarihi geçmiş olan bitki koruma ürünlerini piyasadan toplatarak imha işlemlerini yaptırırlar
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 14901

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2010

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2010

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2010 S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri perakende satışının yapılacağı yerlerde aranmaz? A) Yabancı ot ilaçları mutlaka ayrı bir bölmede muhafaza edilir, bölmelere ‘&lsqu...

Bkü Yönetmeliği - Bayi Ve Toptancı İle İlgili Hükümler

Bkü Yönetmeliği - Bayi Ve Toptancı İle İlgili Hükümler

Bkü Yönetmeliği - Bayi Ve Toptancı Ile İlgili Hükümler (Bayi, toptancı ve depo yer değişikliği) (Rev. 13.02.2019) MADDE 21 (1) Bayi veya toptancının izin verilen adresten farklı bir adrese taşınması durumunda, faaliyetin sonlandırıl...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 7

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 7

S1 - Birlikte kullanılan ilaçların birbirinin etkisini azaltmasına ne denir? A) Biyolojik etki B) Fitotoksik etki C) Synergizm D) Antagonizm S2 - Aşağıdakilerden hangisi herbisit uygulama tekniklerinden değildir? A) Ekim öncesi ...

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015 S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarındandır? A) Bayiler ruhsatlı tüm bitki koruma ürününü bulundururlar. B) Herbisitleri ayrı bölmelerde bulundururl...

Bayilik Sınavı Ders Notları 2018 (Güncel)

Bayilik Sınavı Ders Notları 2018 (Güncel)

Bayilik Sınavı Ders Notları 2018 (Güncel) Sorhocam.com olarak 2018 Yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı na sitemiz üzerinden hazırlanan arkadaşlar için sınava yönelik ders çalışma notları hazırladım. Bu notlara gerçekten hakkını ve...

Bkü Yönetmeliği - Satış Yerleri Ve Depo Alanlarının Genel Özellikleri

Bkü Yönetmeliği - Satış Yerleri Ve Depo Alanlarının Genel Özellikleri

Bkü Yönetmeliği - Satış Yerleri ve Depo Alanlarının Genel Özellikleri (Rev. 13.02.2019) Perakende satış yerlerinin taşıması gereken asgari şartlar MADDE 9 (1) Bitki koruma ürünlerinin perakende satışının yapılacağı yerlerde aşağıd...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 11

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 11

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 11 S1 - Bir zararlı popülasyonunun, %50 sinin ölümüne sebep olan öldürücü doz miktarına ne ad verilir? A) LC50 B) LD50 C) MRL D) Kodeks S2 - Bitki Koruma Ürünü etiketlerinde bulunan zemi...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.934)
 • Üyeler (15.719)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...