• notifications1
 • menü

Bugün : 16 Mayıs 2021 Pazar

GRUP YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI

Benzer özelliklere sahip belirli sayıda kişiden oluşan topluluğa grup denir. Tarımsal yayım açısından grup, aynı bölgede ve aynı konularda üretim yapan, benzer problemlere sahip ve yayımcının hedef kitlesini oluşturan belli sayıdaki topluluğu ifade eder. Bu topluluk birkaç kişi olabileceği gibi, bir köyün gençleri, erkekleri, kadınları veya tüm halkı olabilir.

 

Grup Yayım metotlarının avantajları

Grup yayım metotları çiftçilerde tutum değişimi için en ideal metotlardan birisidir. Geri dönüt (yansıma) Kitlesel yayım metotlarından daha iyidir. Grup yayım metotlarında elde edilecek geri dönütlerin değerlendirilmesi ile yayımcı ve çiftçi arasındaki yanlış anlaşılmalar azaltılacaktır. Grup yayım metotlarında yayımcı ile çiftçi ve çiftçiler ile Çiftçiler arasın da geniş çapta bilgi alış verişi olur. Grup üyeleri yayımcının yanında, birbirlerinden etkilenmek suretiyle verilmek istenen bilgileri daha çabuk öğrenebilirler. Grubun birbirini etkilemesi sonucu, grup normlarının değişmesi de mümkün olabilir. Grup yayım metotlarında hedef gruba mensup birçok kişi ile aynı anda görüşülür. Birey başına düşen yayım harcamaları azalır.

 

Grup yayım metotları ile hedef grupların yüksek oranda yayım çalışmalarına katılımları sağlanır. Yayımcının anlattıkları, çiftçiler tarafından, bazen net olarak algılanmayabilir. Bu durumda devreye diğer grup üyeleri girer. Bazen devreye giren çiftçiler, diğer çiftçilere konuyu anladıkları ölçüde aktaracaklarından, yanlış bilgilendirmeler ve konudan sapmalar olabilir. Bu süreç grup yayım metodunda yayımcının kontrolünde olmalıdır. Yayımcı sık sık geri dönüş ve özetlemeler yaparak, grubun konuyu net olarak anlamasını sağlayabilir. Gruplar, uygulanacak bir yenilik nedeni oluşabilecek riskleri bireylere oranla daha kolay üstlenebilir.

 

GURUP YAYIM METOTLARI NELERDİR?

1. Toplantılar 2. Çiftçi Kursları 3. Panel 4. Demonstrasyonlar 5. Tarla Günleri 6. Çiftçi Gezileri 7. Sergiler 8. Teşvik Müsabakaları

 

Toplantılar

1 Kuruluş Toplantıları 2. Planlama Toplantıları 3. Hizmet İçi Eğitim Toplantıları 4. Özel İlgi Grubu Toplantıları 5.Köy Toplantıları 6.Çiftçi Toplantıları

 

Çiftçi toplantıları şu amaçlarla yapılabilir:

Belli bir problemi gözden geçirmek, çözümler önermek ve yapılacak işlere karar vermek. Belli bir grubu ilgilendiren konularda (bağcılık, arıcılık vs.) detaylı bilgi vermek ve tartışmak, Çiftçilere demokratik bir faaliyete katılma alışkanlığı kazandırmak. Çiftçilere grup içinde düşünme ve konuşma yeteneği kazandırmak.

 

Çiftçi Toplantılarının Avantajları

Kişi kişiye bir konuşma yerine, bir gruba sözle ve destekleyici eğitim materyali ile bilgi verilir. Toplantıda; kişisel tanışma ve karşılıklı güven oluşturulur. Özel ilgi ve problemleri olan gruplara kolayca ulaşılır. Kamuoyunun dikkatini çeken konulara değinilir. Toplantıda verilen bilgilerin grup tarafından benimsenmesi gözlenebilir.

 

Konu Seçimi-Kursiyer Seçimi-Kurs Yeri Seçimi-Hazırlık Safhası: Uygulama Safhası

 

Konu Seçimi

Kurslar genel olarak tek bir konu üzerine açılmalıdır. Bitkisel üretim kursları ( Tarla, bağ- bahçe, Çayır- mera vb.),Hayvansal üretim kursları ( Büyükbaş, Küçükbaş, Küçük evcil hayvanlar, Su ürünleri vb.),Kooperatifçilik kursları, Tarımsal mekanizasyon kursları, Ev ekonomisi kursları, İhtiyaç duyulan diğer konularda düzenlenecek kurslar.

 

Kursun sonuçlandırılması

 • Kursun başlangıcında bir ön test, sonunda bir son test yapılmalıdır.
 • Mümkünse kursun başlangıcında ve bitiminde tören düzenlenmeli, kursta başarılı olanlar ödüllendirilmelidir.
 • Kurslar yayım sürecini olumlu etkileyecek izlenimlerle kapatılmalıdır.

 

Panel:  Panel, grup yayım metodu olarak kullanılabilecek modern bir toplantıdır. Aynı konu hakkında kısıtlı sayıda (4–8) uzmanın kısa konuşmalar veya tartışma yapmasıdır.

 

Demonstrasyonlar (Gösteriler)Demonstrasyonlar (gösteri) grup yayım metodu olarak, tarımsal yayım sürecinde fazlaca kullanılan ve iyi kullanıldığı takdirde çok önemli ve yararlı olan bir uygulamadır. Bir tekniği, bir çalışmayı, bir uygulamayı, konuyla ilgili kişi veya gruba göstermek suretiyle onları bilgilendirmeye yarayan, tutum değişimi, bilgi değişimi ve beceri kazandırma açısından önem arz eden bir faaliyettir

 

Demonstrasyonların Amaçları Bir işin nasıl yapılacağını, yeni bir yöntem veya ürünün nasıl kullanılacağını çiftçilere öğretmek, Bir yöntemin onu kullanmak üzere öğrenen için tatbik edilebilir olduğu hususunda güven sağlamak, Öğrenmede ve bir yöntemin kullanılmasında ilgi çekmek, Bir hususta insanları ikna etmek. Yayımcı ile çiftçiler arsındaki ferdi münasebetleri geliştirmek, Mahalli yayın ve basında söz etmeye değer başarılı deliller oluşturmak

 

Demonstrasyonların çeşitleri: metot demonstrasyonu ve sonuç demonstrasyonu

Metot demonstrasyonu ile çiftçilere, yeni bir tekniğin, bir pratiğin, bir metodun nasıl olduğu veya nasıl yapılacağı gösterilir. Metot demonstrasyonları, çiftçilere yeni teknikleri ve becerileri tanıtmak ve öğretmek amacıyla kullanılır.

 

Metot demonstrasyonlarına örnek olarak aşağıdaki konular verilebilir.

Elma ağaçlarında modifiye lider budama nasıl yapılır? Bağlarda yarma aşı nasıl yapılır? Fidan nasıl dikilir? Damla sulama yöntemi nasıl kullanılır? Biçerdöverin tabla ayarı nasıl yapılır? Sırık domateslerde uç-koltuk alma/askıya alma nasıl yapılır? Buzağılarda boynuz köreltme işlemi nasıl uygulanır? Hayvanlarda dış paraziter mücadele için banyo işlemi nasıl uygulanır? v.b

 

Demonstrasyon sonrası çalışmalar:

Demonstrasyonun amacı, içinde bulunan üretim sezonu içerisinde diğer yayım faaliyetleri ile desteklenmelidir. (Örneğin tarla günleri, sergiler, afişler ya da film gösterileri gibi.) Çiftçilerde pompanın alınması için karar oluştuğunda aşağıdaki yayım önlemleri söz konusu olacaktır.

 

Sonuç Demonstrasyonu: Yeni bir uygulama veya tavsiyenin çiftçilerin yerel şartlarında uygulanabilir olduğunu göstermek ya da eski uygulamaya göre üstün olduğunu kanıtlamaktır.

 

Sonuç demonstrasyonlarına örnekler;

Yabancı ot ilacı uygulanmasının verime etkisi, Farklı sulama yöntemlerinin verime etkisi, Sertifikalı tohumluk kullanımın verime etkisi, Farklı sürüm zamanlarının verime etkisinin karşılaştırılması v.b.

 

Sonuç Demonstrasyonlarının Başarılı Olmasının Temel Hususları

Demonstrasyonu dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Demonstrasyonun Kurulacağı Çiftçi İsabetli Bir Şekilde Seçilmelidir. Demonstrasyonun Detaylı Planı Demonstrasyonun Kurulacağı Çiftçiyle Birlikte Yapılmalıdır. Demonstrasyona dikkatli bir şekilde başlanmalıdır. Demonstrasyon Düzenli Bir Şekilde İzlenmelidir. Kayıtlar Doğru ve Muntazam Bir Şekilde Tutulmalıdır. Demonstrasyon Sonucu Duyurulmalıdır. Sonuçları Değerlendirilmelidir. Demonstrasyonlarda başarının değerlendirmesi

 

Tarla (İşletme) Günleri

Tanımı ve Amaçları: Tarla günleri, yayım sürecinde hedef kitleden oluşturulan bir gruba, bir veya birden çok işletmede, demonstrasyon alanında, araştırma kuruluşlarında yeni üretim materyalleri kullanıldığını göstermek ve kapsamlı bilgi vermek amacıyla kullanılan bir grup yayım metodudur.

 

Tarla günlerinin klasik mekânı çiftçinin işletmesidir. Tarla günleri mekân olarak ele alındığında işletme günleri olarak da adlandırılabilir.

 

İmkânlar ölçüsünde yeniliklerin ve başarıların hangi araç ve donanımlarla elde edildiği, hangi amaçlarla gerçekleştirildiği konusunda katılımcılara geniş bilgiler verilir.

 

Tarla günlerinin en önemli AMAÇLARI, yenilikleri benimsetmek, bu yeniliklere çiftçinin ilgisini çekmek ve çiftçilere problemlerin çözümü ile ilgili imkân tanınmak, hedef kitlenin kişisel gözlem yapmasını sağlamak, başarılı tarım uygulamaları ile ilgili sorular sorulmasına izin vermek ve gayri resmi temasların olabileceği bir ortam oluşturmaktır.

 

Tarla günü içeriği belirlenirken, şu noktalara dikkat edilmelidir.

Tarla gününde hangi konu ya da yenilik üzerinde durulacaktır? Bu konular çiftçi için güncel ve ilginç midir? Seçilen konuyla ilgili kurulan bir demonstrasyon var mı? Konular belirlenirken çiftçilerle görüşüldü mü? Konuların ve yeniliğin etkisi ne vadede görülecektir? Seçilen konular yayım servisinin genel hedeflerine uygun mudur?

 

 

Kontrol Listesi

Tarla günlerinin düzenlenmesi sırasında yukarıda belirtilen hususlardaki hazırlıklar tamamlandıktan sonra mutlaka son kontroller yapılmalıdır. Son kontrollerde şu sorular önemlidir. Ziyaret edilecek işletme sahipleri ve araştırma istasyonları program konusunda bilgilendirildi mi? Program zaman açısından gerçekçi hazırlandı mı? Sorulması muhtemel sorular için gerekli cevap ve materyaller hazırlandı mı? Gerekli olabilecek yayım araçları hazırlandı mı? Ulaşım için mutlaka araç zorunlu mu? Belirlenen hareket saati için gerekli araç hazırlandı mı? Ziyaret edilecek yerler için, eldeki araçlar yeterli mi? Ulaşım masraflarının kimin tarafından üstlenileceği belirlendi mi?

 

Tarla Günlerinin Değerlendirilmesi

Tarla günleri yayımcıya çiftçinin reaksiyonlarını ve problemlerini gözleme imkânı verir.

 

Hedef kitlenin problemlerinin tespiti. Yayım çalışmalarının içerik ve yöntemlerinin kontrolü. Yayımcıların eğitimlerinde ağırlık verilmesi gereken konuların tespiti. Gelecek sezon için önerilecek yeni tekniklerin benimsenme oranlarının tahmini. Gelecekte düzenlenecek tarla günlerinin iyileştirilmesi ve diğer yayım faaliyetleri ile kombine edilmesi. Yayımcıların gelecekteki tarla günleri için daha iyi hazırlanması.

 

Çiftçi Gezileri :Geziler, farklı yayım metotlarının kullanıldığı etkili bir grup yayım metodudur. Geziler bir yeniliğin gösterilmesi, tanıtılması amacı ile yapılabildiği gibi, uygulamada ortaya çıkan problemlerin çözümüne katkı sağlamak amacı ile düzenlenebilir. Geziler, grup yayım metotları içerisinde maliyeti en yüksek metottur.

 

Sergiler: Serginin amacı, sergiyi gezenlerin dikkatini belirli bir konu üzerine çekmek, onların bu konuya ilgilerini artırmak ve onları istenen yönde harekete sevk etmektir. Sergiler; görme yolu ile bilgi veren, gerçekleri ve ürünleri, figürlerden veya fotoğraflardan faydalanmak sureti ile gösteren bir grup yayım metodudur. Sergilerde konu üzerinde daha detaylı bilgiler verilebilir, izleyicilerin dikkatleri daha uzun süre çekilebilir.

 

Teşvik Müsabakaları:    Üreticiyi ekonomik önemi olan ve piyasada tutulan standart, kaliteli bitkisel ve hayvansal ürünler yetiştirmeye ve bunları değerlendirmeye teşvik etmek; yarışmada derece alan çalışkan ve gayretli çiftçileri çeşitli şekillerde ödüllendirmek suretiyle yarışmayı izlemeye gelen diğer çiftçileri etkilemek; tarımsal üretimde verim ve kaliteyi arttırmak amacıyla girdi kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için teşvik müsabakaları tertip edilir.

 

Bir grup yayım metodu olan teşvik müsabakaları üç kısım altında incelenir.

 • Tarımsal ürünlerin ödüllendirilmesi ve sergilenmesi
 • Gerçek yarış, örneğin kimin daha iyi sürüm yapacağı, çapa yapacağı gibi müsabakalar.(Uygulama müsabakaları)
 • Bilgi yarışmaları
x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 17423

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç Ve Metot Seçimi

Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç Ve Metot Seçimi

TARIMSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNDE UYGUN AMAÇ VE METOT SEÇİMİ Tarımsal yayım sisteminin üç ana unsuru vardır. Bunlar:Yayımcı,Çiftçi,Araştırmacı YAYIM METOTLARI Tarımsal yayım yaklaşımı değişse de yayım hizmetlerini yürütmek için ...

Bakanlık

Bakanlık

BAKANLIK * merkez, *taşra * yurt dışı teşkilatından oluşur. BAĞLI KURULUŞLAR: 1.tarım reformu genel müd. 2. atatürk orman çiftliği müd. Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) Görevlerimiz *Tarımsal ve kırsal k...

Kitle Yayım danışmanlık Metodları

Kitle Yayım danışmanlık Metodları

KİTLE YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI Mesajların hedef kitlenin tamamına ulaştırılmasında; radyo, televizyon, video, film, basılı materyal ve benzeri kitle iletişim araçlarından da yararlanılmalıdır. Kitle haberleşme araçları ile sağlanan b...

Tarımsal Danışmanlıkta İzleme Ve Değerlendirme

Tarımsal Danışmanlıkta İzleme Ve Değerlendirme

İZLEME VE DEĞERLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME KAVRAMLARI Her sistem, gerçekleştirdiği etkinliklerin amaca ne derece hizmet edip etmediğini saptayabilmek için öncelikle gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında bilgi toplar yani ölçme(göz...

Motivasyon Teknikleri

Motivasyon Teknikleri

MOTİVASYON TEKNİKLERİ *Davranışları inceleyen bir bilim dalı olan psikolojide, bir hedefe yönelik davranışların başlaması ve devam etmesi güdü (motivasyon) kavramı ile açıklanmakta ve bu tür davranışlar güdüsel davranışlar olarak adland...

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Soru Ve Cevaplar 24.10.2010 Tarihli Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı - İndir - 10.04.2011 Tarihli Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Görünt...

Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama

Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama

TARIMSAL YAYIMDA HEDEFE YÖNELİK PROGRAMLAMA Planlama; harekete geçmeden önce düşünmeyi içeren bir süreçtir; özünde var olan duruma ilişkin bir eleştiriyi barındırır. Bu çerçevede örgütsel ya da bireysel gelişim, bir duruma ilişkin değer...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.875)
 • Üyeler (15.853)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...