• notifications1
  • menü

Bugün : 16 Nisan 2021 Cuma

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 12

S1 - Bakla tohum böceğinin (Bruchus rufimanus) Ege ve Marmara bölgesinde tespit edilen lavra ve pupa parazitoiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trichogramma spp

B) Triaspis thoracica

C) Leptomastix dactylopii

D) Symherobius fallax

 

S2 - Aşağıdaki etmenlerden hangisi insektisitlere karşı kullanılır?

A) İmizalil

B) Fenhexamid

C) Spinosad

D) İprodione

 

S3 - Şekerpancarı yapraklarının alt ve üst epidermisi arasındaki parankima dokusuna girerek beslenen ve yaprağın kirli beyaz bir renk almasına ve özümleme görevini yerine getirmemesine neden olan pancar zararlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pegomyia hyosciami

B) Piesma maculata

C) Cossida vittata

D) Bothynoderes punctiventris

 

S4 - Aşağıdakilerden hangisi ürünlerdeki izin verilen en yüksek bitki koruma ürünü kalıntı miktarını ifade etmektedir?

A) LD50

B) MRL

C) ADI

D) EPA

 

S5 - BKÜ tehlike özelliklerine göre sınıflandırılmasında 'Kolay Alevlenir' özelliği aşağıdaki sembollerden hangisi ile gösterir.

A) N

B) XN

C) O

D) F

 

S6 - Cevizde "Antraknoz hastalığı"nda ilk ilaçlama ne zaman yapılır?

A) Hastalık çevrede görülür görülmez.

B) Meyveler fındık büyüklüğünü aldığında.

C) Yapraklardaki yaprakçıkların yarı büyüklüğünü aldığı dönemde.

D) Tomurcukların patlamaya başladığı, yaprakların kedi kulağı olduğu dönemde.

 

S7 - Birim alana atılacak taşıyıcı çözelti ile karışık toz veya sıvı ilaç miktarına ne ad verilir?

A) Doz

B) İlaç normu

C) Kalibrasyon

D) Pestisit

 

S8 - Yaprakbitlerinde kuyruk, Vücudun arka ucuna ne ad verilir?

A) Kauda

B) Kambiyum

C) Kallus

D) Kaliks

 

S9 - Pupa dönemi olmayan böceklerde (yarı başkalaşım gösteren) ergine benzeyen ve kanatsız olan ergin öncesi döneme ne ad verilir?

A) Larva

B) Krizalist

C) Pupa

D) Nimf

 

S10 - Aşağıdaki fungisit gruplarından hangisi veya hangileri Arpa Çizgi yaprak lekesi (Pyrenophora graminea) hastalığına karşı önerilir?

A) Tebuconazole - Fluxapyroxad

B) Fenhexamid - Dodine

C) Propinep

D) Azoxystrobin

 

S11 - Çoğunlukla pas veya rastık funguslarında bulunan sıkı spor kitlesi veya bazı funguslarda üreme yapısına ne ad verilir?

A) Semptom

B) Sklerit

C) Sorus

D) Sklerit

 

S12 - Tarımsal savaşta ilk kullanılan organik insektisitler hangi gruptadır.

A) Yağlar

B) Organik fosforlular

C) Klorlandırılmış hidrokarbonlar

D) Karbamatlı bileşikler

 

S13 - Bir böceğin vücudunun sık kıllı olması nedeniyle, ilacın böceğin vücudu ile yeterince temas edememesi sonucu ortaya çıkan dayanıklılığa ne ad verilir?

A) Fiziksel dayanıklılık

B) Morfolojik dayanıklılık

C) Çapraz dayanıklılık

D) Çoklu dayanıklılık

 

S14 - Elma iç kurdu larvaları yumurtadan çıkıp meyve içine girmek üzere ilaçlanmış meyve kabuğunu kemirirken kemirdiği meyve kabuğunu yutmayıp dışarı atar. Bu hangi dayanıklılık tipidir?

A) Çok yönlü dayanıklılık

B) Fizyolojik dayanıklılık

C) Davranış dayanıklılığı

D) Çapraz dayanıklılık

 

S15 - Bir bitki hastalık etmeninin bir bitki koruma ürününe dayanıklılık kazandıktan sonra, başka bir bitki koruma ürününe de dayanıklılık kazanmasına ne denir?

A) Çapraz dayanıklılık

B) Çoklu dayanıklılık

C) Spesifik dayanıklılık

D) Selektif dayanıklılık

 

S16 - Böceklerin ilaçlara karşı dayanıklılık şekillerinden hangisi en tehlikeli ve kırılması en güç olan dayanıklılık tipidir?

A) Morfolojik dayanıklılık

B) Fizyolojik dayanıklılık

C) Çapraz dayanıklılık

D) Davranışsal dayanıklılık

 

S17 - Tribolium castaneum (Un biti) ile kimyasal mücadelede, ilaca maruz kalan kısımlardan kaçarak maruz kalmayan kısımlara toplanması şeklindeki dayanıklılık tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Morfolojik dayanıklılık

B) Fizyolojik dayanıklılık

C) Çapraz dayanıklılık

D) Davranışsal dayanıklılık

 

S18 - Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırma prosedüründe aşağıdaki esaslardan hangisi uygulanır?

A) Rodentisitler, bitki aktivatörü, biyolojik mücadele etmenleri, biyopreparatlar, bitkisel orijinli preparatlar ile feromon ve tuzakların ruhsatlandırılmasında emsalden ruhsatlandırma başvurusu dikkate alınır.

B) Ruhsatlı bulunan bir bitki koruma ürününün formülasyon şeklinde ya da aktif madde miktarında bir değişiklik olması halinde yeniden ruhsat alınması gerekir.

C) Gerçek ve tüzel kişiler aynı aktif maddeyi aynı oranda ihtiva eden aynı formülasyonlu bitki koruma ürünleri için hem imal, hem de ithal ruhsatına ancak farklı ticari isimle sahip olabilir.

D) Ruhsatlı bir preparatın ithal ve imali için tek bir ruhsat gerekir.

 

S19 - Yaprakbitlerinde kışı geçiren yumurtalardan çıkan bireylere ne ad verilir?

A) Fusoit

B) Gland

C) Fundatriks

D) Garsiyat

 

S20 - Bir ziraat mühendisi Pamuğun taraklanma döneminde kontrole gidiyor. Pamukta özellikle Kanyaş, Darıcan ve Tilki kuyruğu gibi dar yapraklı yabancı otların çok fazla olduğunu görüyor. Üreticiye aşağıdaki herbisitlerden hangisi tavsiye etmiş olabilir?

A) Molinate

B) Diclofop methyl

C) Aclonifen

D) Clethodim

 

S21 - Aşağıdaki etken maddelerden hangisi mercimekte kök boğaz çürüklüğüne tohumda tavsiye edilmektedir?

A) Triadimenol

B) Carbendazim

C) Trifloxystrobin

D) Pyrimethanil

 

S22 - Fındıkta "Bakteriyel yanıklık hastalığı"na neden olan etmen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pseudomonas amygdali

B) Xanthomonas arboricola pv. corylina

C) Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi

D) Xanthomonas campestris pv. juglandis

 

S23 - Aşağıdaki etken maddelerden hangisinin hem İnsektisit hem de akarisit özelliği vardır?

A) Bifenthrin

B) Spirodiclofen

C) Tebufenpyrad

D) Hexythiazox

 

S24 - Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye ne denir?

A) ADI

B) PHI

C) MRL

D) LC50

 

S25 - Kök ur nematodlarına karşı hangi etken madde önerilmez?

A) Dazomet

B) Fenamiphos

C) Fosthiazate

D) Alüminyum fosfit

 

S26 - Aşağıdaki zararlılardan hangisi, meyve içinde de pupa olabilmektedir?

A) Kestane hortumlu böceği

B) Kiraz sineği

C) Ceviz yeşil kabuk sineği

D) Zeytin sineği

 

S27 - Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp.) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ekin kambur böceği iki yılda bir döl verir.

B) Ekin kambur böceğinin zararlı olduğu bitkiler : buğday, arpa, yulaf ve çavdardır.

C) Ekin kambur böceğine karşı en etkin mücadele tohum ilaçlamasıdır.

D) Ekin kambur böceği erginleri tahılın süt olum döneminde başaklar üzerinde görülürler.

 

S28 - Aşağıdakilerden hangisi Buğdayda Sarı Pas (Puccinia striiformis) hastalığına karşı alınacak kültürel önlemlerden birisi değildir?

A) Fazla azotlu gübre verilmemelidir.

B) Pasa dayanıklı buğday çeşitleri üretilmeli, ara konukçu bitkiler imha edilmelidir.

C) Sık ekim yapılmalıdır.

D) Yabancı ot mücadelesi zamanında yapılmalıdır.

 

S29 - Enginarda yaş çürüklüğü hastalığının etmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Streptomyces scabies

B) Pseudomonas viridiflava

C) Erwinia carotovora subsp. carotovora

D) Erwinia chrysanthemi

 

S30 - Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadelede kullanılan bir tür değildir ?

A) Encarsia formosa

B) Helicoverpa armigera

C) Chrysoperla carnea

D) Adalia bipunctata L.

 

S31 - Aşağıdaki zararlılardan hangisinin buğdayda beslenmesi sonucu danelere Orta Anadolu’da mahalli olarak kör, karadoğu, karamuk gibi adlar verilir?

A) Anguina tritici

B) Tilletia tritici

C) Aphelenchoides besseyi

D) Aphelencoides fragariae

 

S32 - Ceratis capitata 35 C sıcaklıktaki gelişmesini 15 günde, buna karşılık 15 C'deki gelişmesini 130,4 günde tamamlarsa ; Termal Konstatı kaç gün derece olur?

A) 186 gün / derece

B) 247 gün / derece

C) 339 gün / derece

D) 450 gün / derece

 

S33 - Aşağıdaki biyolojik mücadele etmeleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Rodolia cardinalis - Torbalı koşnil predatörü

B) Avena sativa - Thrips predatörü

C) Coleomegilla maculata - Patates böceği predatörü

D) Coccinella septempunctata - Yaprak biti predatörü

 

S34 - Pestisitin kullanımından sonra ürünler üzerindeki kalıntı miktarının insan sağlığı açısından hiçbir sağlık sorununa neden olmayacak kadar azalması için geçmesi gereken süreye ne ad verilir?

A) Habitat

B) Bekleme süresi

C) İlaçlama süresi

D) Bonitasyon

 

S35 - Aşağıdakilerden hangisi Bitkisel Kökenli Doğal İnsektisitlerden biri değildir?

A) Sabadilla

B) Ryania

C) Rotenone

D) Maneb

 

S36 - Bağlarda esca olarak bilinen hastalık etmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Agrobacterium vitis

B) Stereum hirsutum

C) Botrytis cinerea

D) Plasmopara viticola

 

S37 - Yer fıstığında tarla ve depo döneminde oldukça yıkıcı zararlara neden olabilen fungal hastalık etmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mycosphaerella arachidis

B) Mycosphaerella berkeleyi

C) Sclerotinia minor

D) Aspergillus niger

 

S38 - Orthoptera takımındaki böcekler uçuş yönünü aşağıdakilerden hangisiyle sağlamaktadır?

A) Elytra

B) Abdomen

C) Art bacaklar

D) Halter

 

S39 - Her döl zarar yaptığı döneme göre yaprak dölü, çiçek dölü ve meyve dölü olarak isimlendirilir. Bu zararlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bactrocera oleae

B) Prays oleae

C) Parlatoria oleae

D) Saissetia oleae

 

S40 - Aşağıdaki zararlılardan hangisi kışı ergin şekilde zeytin ağaçlarının dal ve dalcıkları üzerinde ve yaprak koltukları arasında açtıkları galeri (odacık) içinde geçirir?

A) Lasioptera berlesiana

B) Calocoris trivialis

C) Agalmatium avescens

D) Phloeotribus scarabaeoides

 

S41 - Aşağıdaki zararlılardan hangisi yumurtalarını zeytin sineğinin yumurta bıraktığı deliklere bırakmaktadır.

A) Lasioptera berlesiana

B) Coenorrhinus cribripennis

C) Pollinia pollini

D) Phloeotribus scarabaeoides

 

S42 - Aşağıdakilerden hangisi tohum ilaçlaması için kullanılan jel formülasyon sembollerinden biridir?

A) GF

B) GG

C) GL

D) GR

 

S43 - Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani) etmeni aşağıdaki sebzelerin hangisinde görülmez?

A) Domates

B) Biber

C) Patlıcan

D) Patates

 

S44 - Alternaria Yaprak Yanıklığı (Alternaria cucumerina) aşağıdaki sebzelerden hangisinde görülmez?

A) Kavun

B) Hıyar

C) Domates

D) Kabak

 

S45 - Aşağıdaki etmenlerden hangisi Solanaceae familyasınadaki bitkileri (patates, domates, patlıcan ve biber) etkileyen ve geç yanıklık (mildöyü) hastalığına neden olan bir canlıdır?

A) Phytophthora İnfestans

B) Phytophthora Capsici

C) Alternaria Solani

D) Alternaria Alternata

 

S46 - Patates Adi Uyuz Hastalığı (Streptomyces Scabies) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Patates yetiştirilen tüm alanlarda bulunur.

B) Bu hastalıktan dolayı patates bitkisinin toprak üstündeki gövde ve yapraklarında herhangi bir belirti görülmez.

C) Hastalık yumrularda ilk belirti olarak küçük yuvarlak lekeler halinde ortaya çıkar.

D) Hastalığı oluşturan etmen, toprakta yaşayan bir fungustur.

 

S47 - Zeytin Dal Kanseri (Pseudomonas Savastanoi Pv. Savastanoi) ile kimyasal mücadelede aşağıdaki etken maddelerden hangisi ruhsatlıdır?

A) Bakır hidroksit %35

B) Bakır sülfat %25

C) Bakır kalsiyum sülfat %20

D) Bakır kalsiyum oksiklorid %16

 

S48 - Aşağıdakilerden hangisi Fındıkta Külleme Hastalığı'nın etmenidir?

A) Uncinula Necator

B) Phyllactinia Guttata

C) Podosphaera Leucotricha

D) Erysiphe Cichoracearum

 

S49 - Elma Karaleke Hastalığı (Venturia Inaequalis) belirtisi elma ağacının hangi kısımlarında görülür?

A) Sadece Yapraklarda görülür.

B) Sadece meyvelerde görülür.

C) Yaprak ve meyvelerde görülür.

D) Yaprak, meyve ve sürgünlerde görülür.

 

S50 - Aşağıdaki fungisitlerden hangisi, patateste Adi uyuz (Streptomyces scabies) hastalığına karşı ruhsatlıdır?

A) Kükürt %80

B) Ziram %80

C) Folpet %80

D) Maneb %80

 


CEVAP ANAHTARI

1-B 2-C 3-A 4-B 5-D 6-D 7-B 8-A 9-D 10-A 11-C 12-C 13-B 14-C 15-A 16-B 17-D 18-B 19-C 20-D 21-B 22-B 23-A 24-B 25-D 26-D 27-A 28-C 29-C 30-B 31-A 32-C 33-B 34-B 35-D 36-B 37-D 38-C 39-B 40-D 41-A 42-A 43-B 44-C 45-A 46-D 47-B 48-B 49-D50-D

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 25962

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bkü Yönetmeliği - Sınav İle İlgili Hükümler

Bkü Yönetmeliği - Sınav İle İlgili Hükümler

Bkü Yönetmeliği - Sınav ile İlgili Hükümler (Rev. 13.02.2019) Bitki Koruma Ürünleri Bayilik & Toptancılık Sınavı MADDE 15 (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara sahip olan kişiler için Ba...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından bir...

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından ...

Zirai İlaç Bayilik Sınavı Konu Özetleri

Zirai İlaç Bayilik Sınavı Konu Özetleri

Facebook gurubumuzda bir üyemiz tarafından paylaşılan Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı çin hazırlanan ders notu özetinin tamamını sizlerle paylaşıyorum. Ders notunu beğenen arkadaşların konu hakkındaki yorumlarını bek...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 12

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 12

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 12 S1 - Bakla tohum böceğinin (Bruchus rufimanus) Ege ve Marmara bölgesinde tespit edilen lavra ve pupa parazitoiti aşağıdakilerden hangisidir? A) Trichogramma spp B) Triaspis thoracica C) Le...

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012 S1 - Birlikte kullanılan ilaçların birbirinin etkisini azaltmasına ne denir? A) Biyolojik etki B) Fitotoksik etki C) Synergizm D) Antagonizm S2 - Aşağıdakilerden hangisi herbisit uygulama te...

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki ...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
  • Konular (4.435)
  • Resimler (5.663)
  • Dokümanlar (1.934)
  • Üyeler (15.692)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...