• notifications1
 • menü

Bugün : 10 Mayıs 2021 Pazartesi

Et ve Et Ürünlerinde Nişasta Tayini

Nişasta özellikle et ürünlerinde jöle maddelerinin dışarı taşmasını engellemektedir. Nişasta katılan et ürünleri daha kuru olmaktadır. Et ürünlerine dolgu maddesi olarak katılmasına rağmen yapısı gereği enzimatik ve mikrobiyal faaliyet sonucu, alt gruplara parçalanarak ette tadın oluşmasına yardımcı olur.


 
Gravimetrik Yöntem
 

Yöntemin Prensibi
 
Yöntemde örnekteki yağ sabunlaştırılıp, proteinler hidrolize edilir. Baharat, selüloz ve nişasta çöktürülür. Çöken nişasta asitte çözülüp gravimetrik olarak tayin edilir.


  
Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

 • Terazi
 • Su Banyosu
 • Falcon tüpü (50 mL)
 • Beher ( 250 mL)
 • Pipet ( 25 mL)
 • Saat camı
 • Etüv
 • Gooch Krozesi
 • Desikatör ve diski

 

Kullanılan Kimyasallar

 1. % 95’lik etanol
 2. % 8’ lik alkollü potasyum hidroksit (KOH) çözeltisi
 3. Hidroklorik asit (1/1) oranında seyreltilmiş


  
Deneyin Yapılışı
 
10 g homojen hale getirilen numuneden alınarak üzerine % 8’lik alkollü KOH çözeltisinden 50 mL eklenir. 20 dakika arasıra karıştırılarak su banyosunda ısıtılır. Üzerine 100 mL olana kadar %95’lik etanolden eklenir ve çözelti santrifüj tüplerine bölünerek  2000 rpm de 5 dakika santrifijlenir. Sıvı kısım atılır. Kalıntı 25 mL %95’lik etanolle karıştırılarak yıkanır ve sıvı kısım tekrar atılır. Üzerine 50 mL HCl (santrifüj tüplerine toplam asit eşit olarak bölünür) çözeltisi ilave edilir ve çökeleğin çözünmesi sağlanır. Çözelti santrifüjlenir eğer sıvı kısım berrak değilse süzülür. Süzüntüler birleştirilir. Bir behere çözeltinin sıvı kısmından 25 mL  alınır. Üzerine % 95’ lik etanolden 75 mL eklenir. Beherin ağzı saat camı ile kapatılarak bir gece bekletilir. Sabit tartıma getirilmiş Gooch krozesi önce  %95’lik etanol ile yıkanır. Daha sonra çözelti aynı krozeden süzülür ve iki kere % 95’ lik etanol ile yıkanır. Kroze 75°C’ da 1 saat kurutulur. Desikatöre alınarak oda sıcaklığına kadar soğutulur ve tartım alınır.


  
Hesaplama
                        
% Nişasta = [ [(M1-M2) x F] / m ] x 100
 
M1= Gooch krozesi + örnek
M2 = Gooch krozesi
m = Alınan numune miktarı g
F = Düzeltme faktörü. Genelde 1,45 çarpanı kullanılır ve bu değer hububatta % 69 nişasta olduğu kabul edilmiştir.

 

Volumetik Yöntem


  
Yöntemin Prensibi
 
Örnekteki bileşenler tamamen çözülünceye kadar ısıtılır, süzülür. Kalan çökelek asit ile çözdürülür ve hidrolize edilir. Oluşan glukoz volümetrik olarak tayin edilir.


 

Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

 • Terazi
 • Balonjoje (200 mL,1000 mL)
 • Beher (500 mL)
 • Saat camı
 • Su Banyosu
 • Filtre kağıdı (siyah noktalı)
 • Erlen
 • Pipet (5 mL, 10 mL)
 • Mezür(250 mL)
 • Balık
 • Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
 • Büret (50 mL)
 • pH Metre
 • Cam boncuk


Kullanılan Kimyasallar 

 1. %80’lik etanol
 2. Alkollü potasyum hidroksit (KOH) çözeltisi
 3. 1 M Hidroklorik asit (HCL) çözeltisi
 4. Bromtimol mavisi
 5. %30’luk sodyum hidroksit (KOH) çözeltisi
 6. Ayarlı 0,1 N sodyum tiyosülfat (Na2S2O3.5H2O)
 7. %10’luk potasyum iyodür (KI) (Merck 1.05051)
 8. %25’lik hidroklorik asit (HCl) çözeltisi


 
Protein çöktürme çözeltileri


Çözelti I: 106 g potasyum demir-2-hekzasiyanürtrihidrat (K4Fe(CN)6.3H2O) (Merck 1.04984) bir miktar saf suda çözülerek 1 litrelik balonjojeye aktarılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.
 
Çözelti II: 220 g çinko asetatdihidrat [Zn (CH3COOH)2.2H2O] (Merck 1.0880) saf suda çöktürülür ve üzerine 30 mL glasil asetik asit ilave edilirve toplam hacim hacim saf su ile 1 litreye tamamlanır.


 
Bakır reaktif çözeltisi
I. 25 gr bakır I I sülfat pentahidrat (CuSO4.5H2O) 100 mL saf suda çözdürülür.
 
II. 144 g sodyum karbonat (Na2CO3) (merck 1.06392) 350 mL saf suda çözdürülür.
 
III. 50 g sitrik asit monohidrat (C6H8O7.H2O) ( Merck 1.00244) 50 mL saf suda çözdürülür.
Sitrik asit monohidrat çözeltisi yavaşça ve devamlı karıştırılarak sodyum karbonat çözeltisine eklenir ve karbondioksit oluşumu sona erene kadar karıştırılmaya devam edilir. Bu karışımı karıştırırken bakır(II) sülfat pentahidrat çözeltisi ilave edilir. Oda sıcaklığına kadar soğutulur 1 litrelik balonjojeye aktarılaraka hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. 24 saat bekletildikten sonra süzülür. Çözeltinin pH’ sı yeni kaynatılmış soğutulmuş saf su ile 1/49 oranında seyreltilir.
 
Nişasta indikatörü: 10 g nisaşta (Merck 1.01252) ile 10 mg civa-2-iyodür’e (Merck 1.04428) 30 mL kaynar saf su eklenir ve 2-3 dakika kaynatılır.


  
Deneyin Yapılışı
 
Homojen hale getirilmiş numuneden 25 g tartılarak üzerine 300 mL KOH çözeltisi ilave edilir. Beherin ağzı saat camı ile kapatılarak 1 saat arasıra karıştırılarak su banyosunda ısıtılır. Sıvı kısım bulandırılmadan süzgeç kağıdından süzülür. Beherde kalan kısım sıcak etil alkolle yıkanır ve tekrar süzülür. Süzgeç kağıdındaki kalıntı alkolle yıkanır. Veya çözelti santrifüjlenerek çözelti kısım atılır. Kalıntıya 100 mL 1 M HCl asit çözeltisi ilave edilir, ağzı kapatılarak çökelek çözünene kadar 2,5 saat karıştırılır. Çözelti soğutulur ve pH’ sı 6,5 olana kadar NaOH eklenir. Karışımın tamamı 200 mL’lik balonjojeye aktarılır. Erlen saf su ile yıkanarak bolanjojeye eklenir. Çözelti I den 3 mL ilave edilip karıştırılır, daha sonra çözelti II den 3 mL ilave edilir. Hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Karıştırılır ve süzgeç kağıdından süzülür birkaç damla bromtimol belirteci eklenerek % 30’luk NaOH çözeltisi  bazik hale  getirilir.
 
Süzüntüden alınan V2 hacmindeki çözelti belli bir hacme seyreltilir (V3). Böylece seyreltilen çözeltinin 25 mL’sinin içerdiği glukoz miktarı 40-50 mg arasında olmalıdır. Bu miktar 60 mg’dan fazla olmamalıdır. Seyreltilen çözelti karıştırılır ve pipetle 25 mL alınarak erlene aktarılır. Üzerine 25 mL bakır reaktifi ilave edilir ve erlene birkaç tane cam boncuk ilave edilir. Erlene soğutucu bağlanır ve bek üzerinde kaynatılır. Çözeltinin alev üzerinde yaklaşık 2 dakika içinde kaynaması sağlanır. Kaynama başladıktan sonra tam 10 dakika dikkatlice kaynatılır ve hemen oda sıcaklığına soğutulur. Üzerine % 10’luk KI’den 30 mL ilave edilir ve yavaşça %25’lik HCl çözeltisinden ilave edilir. Titrasyon yapılana kadar erlenin ağzı kapatılır. Serbest iyot, ayarlı Na2S2O3 ile titre edilir. Titrantın damladığı yerde renkte açılma görüldüğü anda 1 mL nişasta indikatörü ilave edilir ve mavi renk kaybolana kadar titrasyona devam edilir.
 
Aynı deney birde süzüntü yerine 25 mL saf su alınarak yapılır.


  
Hesaplamalar
    
% Nişasta = (m1/1000) x 0,9 x (V 3 /25) x  (200/V2) x (100/ m0)
                                                          
% Nişasta = 0,72 x  (V3 x m1) / (V2 x m0)


                                                                   
V2 =  Seyreltilmemiş çözeltinin hacmi mL
V3 = Seyreltilmemiş çözeltinin hacmi mL
m0 = örnek ağırlığı
m1 = Çizelgeden bulunan tiyosülfata karşılık glukozun ağırlığı mg
0,9 = Glukoz ağırlığını nişasta ağırlığına çevirme faktörü


 
Tablodan m1’ i bulmak için
 
10 x N x (V0 x V1) formülü kullanılır.
 
N = Na2S2O3 ‘in derişimi
V0 = Tanık deneme için harcanan Na2S2O3’ ın miktarı mL
V1 = Örnek için harcanan Na2S2O3’ın miktarı mL
 
0,1 N  Na2S2O3 çözeltisinin mililitresinin glukoz ağırlığına çevrilmesi

x
Aklınıza bir soru mu takıldı ? Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Güvenlik Kodu : 95324

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Vanadomolibdofosforik Metodu Ile Fosfor Tayini

Vanadomolibdofosforik Metodu Ile Fosfor Tayini

Vanadomolibdofosforik Metodu ile Fosfor Tayini Yöntemin Prensibi Yöntem vanadat ve molibdatın oksijenlerinin PO4 ile yer değiştirerek oluşan sarı rengin spektrofotometre ile 430 nm’ de tayini ilkesine dayanır. Kullanılan ...

Besinsel Lif Analizi

Besinsel Lif Analizi

Besinsel Lif Analizi Kullanılan Kimyasallar Toplam Besinsel Lif Kiti (Merck 1.12979) : α -amylase çözeltisi 5 mL Protease çözeltisi 5 mL Amyloglucosidase çözeltisi 3x15 mL MES/TRİS tamponu: 19.52 g 2(N-morfolin)etan sü...

Domateslerde 4-CPA Kalıntı Analizi

Domateslerde 4-CPA Kalıntı Analizi

Domateslerde 4-CPA kalıntı analizi Yöntemin Prensibi Domateslerde 4-CPA kalıntı analizi yönteminin temel prensibi örneğe uygulanan ön işlemlerin ( hidroliz, ekstraksiyon, ekstraktın temizlenmesi, esterifikasyon) ardından kromotogra...

Zeytinyağı Ve Bitkisel Sıvı Yağlarda Serbest Yağ Asitliği Tayini

Zeytinyağı Ve Bitkisel Sıvı Yağlarda Serbest Yağ Asitliği Tayini

Zeytinyağı ve Bitkisel Sıvı Yağlarda Serbest Yağ Asitliği Tayini Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Erlen (250 mL) Pipet (5 mL) Terazi Büret (50 mL) Mezür (100 mL) Kullanılan Kimyasallar Ayarlı, 0,1 N etanollü potasyum ...

Sirkede Asitlik Tayini

Sirkede Asitlik Tayini

Sirkede Asitlik Tayini Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Erlen (250 mL) Pipet (5 mL) Büret (50 mL) Mezür (50 mL) Kullanılan Kimyasallar %1 lik Fenolftalein belirteç çözeltisi (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış) 0,...

Bitkisel Margarinde Ekstrakte Edilen Yağda Asitlik Tayini

Bitkisel Margarinde Ekstrakte Edilen Yağda Asitlik Tayini

Bitkisel Margarinde Ekstrakte Edilen Yağda Asitlik Tayini Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Erlen (250 mL) Pipet (5-10 mL) Terazi Büret(50 mL) Mezür (250mL) Kullanılan Kimyasallar % 1 lik Fenolftalein çözeltisi (% 95...

Gıdalarda Kuru Madde Tayini

Gıdalarda Kuru Madde Tayini

Gıda maddeleri su ve kuru madde olmak üzere iki kısımdan oluşur. Ortamdan su uzaklaştırıldığında kuru madde kalır. Bu kısma genellikle toplam kuru madde denir. Toplam denmesinin nedeni kuru maddenin iki ayrı öğeden oluşmasıdır. Toplam ku...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (4.435)
 • Resimler (5.663)
 • Dokümanlar (1.875)
 • Üyeler (15.832)
WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...